04/02/2023

    • 00:06
    • FINLAR INVERSION, SIL SA
    • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINLAR INVERSION, SIL SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 29), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 23 de noviembre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa l’article 30 del Reglament d'IIC, aprovat per Reial Decret 1082/2012. Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del contingut.

No s’hi inclouen els relatius a informació intermèdia dels fons de titulització.