Cerca

Aquest informe repassa l’evolució dels mercats de valors durant l’exercici de referència, els canvis produïts en el marc regulador i les actuacions de la CNMV en l’exercici de les seves competències.

L’informe s’elabora i es fa públic en compliment de l’Article 13 de la Llei del mercat de valors, segons el qual “La Comissió Nacional del Mercat de Valors elevarà anualment, a la Comissió d’Economia, Comerç i Hisenda del Congrés dels Diputats, un informe sobre el desenvolupament de les seves activitats i la situació dels mercats financers organitzats. El president de la Comissió compareixerà davant de la Comissió del Congrés esmentada per donar compte d’aquest informe, així com tantes vegades com se li requereixi”. Les compareixences del president de la CNMV davant el Congrés dels Diputats es presenten en format pdf amb l’epígraf “Presentació”.

Informe anual de la CNMV sobre els mercats de valors i la seva actuació
Any Document Document (en anglès) Presentació Continguts Memòria anual Memòria anual (en anglès)
2018 Documento 2018 Documento (en inglés) 2018 Informe Anual desglosado (2018)
2017 Documento 2017 Documento (en inglés) 2017
2016 Documento 2016 Documento (en inglés) 2016
2015 Documento 2015 Documento (en inglés) 2015
2014 Documento 2014 Documento (en inglés) 2014
2013 Documento 2013 Documento (en inglés) 2013
2012 Documento 2012 Documento (en inglés) 2012
2011 Documento 2011 Documento (en inglés) 2011 Presentación 2011
2010 Documento 2010 Documento (en inglés) 2010 Presentación 2010
2009 Documento 2009 Documento (en inglés) 2009 Presentación 2009
2008 Documento 2008 Documento (en inglés) 2008 Presentación 2008
2007 Documento 2007 Documento (en inglés) 2007 Presentación 2007
2006 Documento 2006 Documento (en inglés) 2006
2005 Documento 2005 Documento (en inglés) 2005
2004 Documento 2004 Documento (en inglés) 2004
2003 Documento 2003 Documento (en inglés) 2003 Memoria anual 2003 Memoria anual (en inglés) 2003
2002 Documento 2002 Documento (en inglés) 2002 Memoria anual 2002 Memoria anual (en inglés) 2002
2001 Documento 2001 Documento (en inglés) 2001 Memoria anual 2001 Memoria anual (en inglés) 2001
2000 Documento 2000 Documento (en inglés) 2000 Memoria anual 2000 Memoria anual (en inglés) 2000
1999 Documento 1999 Documento (en inglés) 1999 Memoria anual 1999 Memoria anual (en inglés) 1999
1998 Documento 1998 Documento (en inglés) 1998 Memoria anual 1998 Memoria anual (en inglés) 1998
1997 Documento 1997 Documento (en inglés) 1997 Memoria anual 1997 Memoria anual (en inglés) 1997