Cerca

Aquest informe repassa l’evolució dels mercats de valors durant l’exercici de referència, els canvis produïts en el marc regulador i les actuacions de la CNMV en l’exercici de les seves competències.

L’informe s’elabora i es fa públic en compliment de l’Article 13 de la Llei del mercat de valors, segons el qual “La Comissió Nacional del Mercat de Valors elevarà anualment, a la Comissió d’Economia, Comerç i Hisenda del Congrés dels Diputats, un informe sobre el desenvolupament de les seves activitats i la situació dels mercats financers organitzats. El president de la Comissió compareixerà davant de la Comissió del Congrés esmentada per donar compte d’aquest informe, així com tantes vegades com se li requereixi”. Les compareixences del president de la CNMV davant el Congrés dels Diputats es presenten en format pdf amb l’epígraf “Presentació”.

Informe anual de la CNMV sobre els mercats de valors i la seva actuació
Any Resumen del informe anual Summary of the Annual Report Informe anual Annual report Desglossament de l'informe anual
2018 Document 2018 Document Document 2018 Document Desglossament de l'informe anual (2018)
Històric anual de la CNMV sobre mercats de valors i la seva actuació
Any Document (en castellà) Document (en anglès) Presentació Memòria anual (en castellà) Memòria anual (en anglès)
2017 Document 2017 Document
2016 Document 2016 Document
2015 Document 2015 Document
2014 Document 2014 Document
2013 Document 2013 Document
2012 Document 2012 Document
2011 Document 2011 Document Document 2011
2010 Document 2010 Document Document 2010
2009 Document 2009 Document Document 2009
2008 Document 2008 Document Document 2008
2007 Document 2007 Document Document 2007
2006 Document 2006 Document
2005 Document 2005 Document
2004 Document 2004 Document
2003 Document 2003 Document Document 2003 Document
2002 Document 2002 Document Document 2002 Document
2001 Document 2001 Document Document 2001 Document
2000 Document 2000 Document Document 2000 Document
1999 Document 1999 Document Document 1999 Document
1998 Document 1998 Document Document 1998 Document
1997 Document 1997 Document Document 1997 Document