Per comprar valors cal obrir un compte de valors i signar un contracte de custòdia i administració de valors amb una entitat financera. A través d'aquest compte de valors, l'entitat financera du a terme l'administració de la cartera de l'inversor (subscripcions, cobrament de dividends, etc.). Aquest compte portarà associades les sortides i entrades d'efectiu corresponents a l'operativa amb valors que efectuï el client.

El servei de custòdia i administració de valors només el poden fer entitats autoritzades. Per aquest servei, l'entitat dipositària cobrarà comissions. Tots els conceptes pels quals pot cobrar comissions, així com el seu import màxim, es recullen en un fullet de tarifes. Aquests fullets són públics i estan registrats a la CNMV.

L'entitat dipositària que s'encarrega de la custòdia i administració de valors està obligada a tenir al dia les posicions del client, facilitar l'exercici dels drets derivats de la tinença de la cartera o informar-lo de les operacions que requereixin les seves instruccions.

És important que l'inversor tingui clars els detalls relacionats amb el funcionament del compte de valors: mecanismes de transmissió d'ordres, abast i limitacions dels serveis oferts per l'intermediari i les comissions i despeses associades de tota mena. 

L'inversor ha d'exigir al seu dipositari l'enviament d'informació periòdica sobre l'estat de les seves inversions i de les despeses originades pel seu manteniment, sense perjudici del seu dret a rebre informació puntual de cada liquidació que se li practiqui per les operacions realitzades o pels serveis prestats.

Aquestes obligacions que assumeix l'entitat i les comissions que paga el client es recullen al contracte de custòdia i administració de valors signat a tal efecte entre les parts amb motiu de l'obertura d'un compte de valors. Cada entitat tria la base sobre la qual calcula la comissió de custòdia i administració, que pot ser el nominal dels valors, l'efectiu liquidat, un import mínim per operació, etc.