Cerca

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
140 04/04/1991
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 KPMG AUDITORES S.L.
2019 KPMG AUDITORES S.L.
2018 KPMG AUDITORES S.L.
2017 KPMG AUDITORES S.L.
2016 KPMG AUDITORES S.L.
2015 KPMG AUDITORES S.L.
2014 KPMG AUDITORES S.L.
2013 KPMG AUDITORES S.L.
2012 KPMG AUDITORES S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.