RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A.

Sociedad de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliCapital socialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
295 25/10/2019 CALLE LEÓN Y CASTILLO, Nº 421, 5ª PLANTA, LETRA A - 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARI (LAS PALMAS)3.220.714,80
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2021 EUDITA AH AUDITORES 1986, S.A.P.
2020 EUDITA AH AUDITORES 1986, S.A.P.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.