Cerca

LIBERTAS 7, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 21.914.438

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:19/11/2007

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:09/01/2008

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
LOZANO ORDIÑANA, JUAN DIEGO Directivo 14/12/2017
PEREZ ANTOLÍ, JORGE Directivo 27/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017132677

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.