Cerca

NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 969.613.801

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:10/08/2020

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:09/09/2020

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ALVAREZ FERNANDEZ, CARLOS JAVIER Directivo 15/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018032583
ARMENTER VIDAL, MARCELINO Consejero 15/11/2016
AYUSO SALINAS, CARLOS Directivo 20/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018034185
BASOLAS TENA, ANTONIO Directivo 24/02/2014 Ver Notificaciones anteriores de 2014024800
CAÑELLAS VILALTA, FELIPE Directivo 13/09/2010 Ver Notificaciones anteriores de 2010118528
COUSO LOPEZ, JOSE ANTONIO Directivo 26/07/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012110949
EGEA KRAUEL, JOSE MARIA Directivo 20/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018034125
FAINE CASAS, ISIDRO Directivo 15/11/2016
FERNANDEZ ALVAREZ, MANUEL Directivo 20/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018034144
FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE JAVIER Directivo 21/02/2014 Ver Notificaciones anteriores de 2014024787
GABARRO SERRA, SALVADOR Consejero 17/05/2016
GALLART GABAS, ANTONIO Directivo 21/02/2014 Ver Notificaciones anteriores de 2014024804
GARCIA COBALEDA, MANUEL Directivo 27/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018036565
GARCIA TABERNERO, JORDI Directivo 20/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018034165
GARCIA-BRAGADO DALMAU, ALEJANDRO Consejero 15/11/2016
GARMENDIA MENDIZABAL, CRISTINA Directivo 12/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018030965
LOPEZ JORDA, DANIEL Directivo 20/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018034173
PERIS MINGOT, ANTONI Directivo 22/05/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017064256
SANZ GARCIA, ROSA MARIA Directivo 20/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018034156

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.