Cerca de la informació registrada sobre una entitat als registres oficials

Altres cercadors d'entitats al WEB de la CNMV

Cerca d'entitats autoritzades per prestar serveis d'inversió:: aquest cercador aporta tota la informació registrada als registres oficials sobre una entitat autoritzada per prestar serveis d'inversió.

Cerca d'entitats no autoritzades:: aquest cercador aporta totes les entitats i/o persones que podrien estar prestant serveis d'inversió o altres activitats subjectes a la supervisió de la CNMV o d'altres reguladors estrangers sense comptar amb l'autorització necessària per fer-ho. A més, podeu consultar el llistat d'Altres entitats en què figuren entitats que no compten amb cap tipus d'autorització ni estan registrades a cap efecte en la CNMV i que podrien estar duent a terme algun tipus d'activitat de captació de fons o prestant algun servei de naturalesa financera.