Entitats i persones que no estan autoritzades per actuar als mercats de valors, prestar serveis d´inversió previstos a la LMV (recepció, transmissió i execució d´ordres de clients, gestió de carteres o assessorament en matèria d´inversió) o dur a terme l´activitat reservada a les institucions d´inversió col·lectiva (IIC).

Només les empreses registrades han obtingut autorització després d´acreditar el compliment de certs requisits (capital suficient, organització i mitjans adequats, etc.) i queden subjectes als controls dels organismes supervisors.

Les competències de la CNMV es circumscriuen a l´àmbit administratiu, de manera que, en cas que us sentiu perjudicat per les possibles actuacions delictives d´entitats o persones no registrades o voleu obtenir el rescabalament econòmic del dany sofert, heu de recórrer, si ho considereu oportú, als tribunals ordinaris de justícia.

En qualsevol cas, per a la nostra actuació inspectora és molt valuós obtenir la documentació de què disposeu que acrediti el desenvolupament d´activitats reservades a Espanya per a aquestes entitats. A aquest efecte, podeu facilitar-nos la informació i documentació que estimeu rellevant a través de la Seu Electrònica o, si voleu, podeu presentar-la de manera anònima a través d´aquest formulari.

Per a més informació:

La CNMV adverteix que les entitats següents no estan autoritzades per prestar serveis d´inversió a Espanya.

Cerca per denominació

Introduïu qualsevol paraula o part de paraula inclosa en la denominació de l'entitat:

Cerca per data