Com actua la CNMV en l’autorització i registre d’entitats que presten serveis i en els productes d’inversió

 • Instrucció, informació i tramitació dels expedients d’autorització d’empreses de serveis d’inversió, d’inscripció i baixa en els registres de la CNMV, els relacionats amb la revocació de les autoritzacions, així com els relatius a les modificacions posteriors d’aquestes entitats.
 • Instrucció, informació i tramitació dels expedients d’autorització de plataformes de finançament participatiu, d’inscripció i baixa en els registres de la CNMV, els relacionats amb la renovació de les autoritzacions, així com els relatius a les modificacions posteriors d’aquestes entitats.
 • Instrucció, informació i tramitació dels expedients d’autorització de societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i de les societats gestores de fons de titulització, d’inscripció i baixa en els registres de la CNMV, els relacionats amb la revocació de les autoritzacions, així com els relatius a les modificacions posteriors d’aquestes entitats.
 • Instrucció, informació i tramitació dels expedients d’autorització d’institucions d’inversió col·lectiva (fons i SICAV), entitats de capital de risc i altres entitats d’inversió col·lectiva de caràcter tancat, d’inscripció i baixa en els registres de la CNMV els relacionats amb la revocació de les autoritzacions, així com els relatius a les modificacions posteriors d’aquestes entitats. 

Com actua la CNMV en la supervisió d’entitats que presten serveis i en els productes d’inversió:

 • Supervisió de normes de conducta i requisits organitzatius d’empreses que presten serveis d’inversió (empreses de serveis d’inversió i entitats de crèdit).
  • Supervisió del compliment de les normes de conducta per part de les entitats obligades, entre les quals resulten destacables la classificació de clients, les obligacions d’informació a clients, l’avaluació de l’adequació del producte o servei per al client, i les obligacions relatives a la gestió i execució d’ordres.
  • Supervisió dels requisits organitzatius, entre d’altres: tenir una estructura adequada i proporcionada, exercir adequadament les funcions de compliment normatiu, control de riscos i auditoria interna, disposar d’uns procediments adequats de tractament dels conflictes d’interès, mantenir registres dels serveis prestats, adoptar mesures de protecció d’instruments i efectiu de clients, disposar de procediments de continuïtat del servei i d’externalització de serveis o funcions.
  • En el cas d’entitats de crèdit que prestin serveis d’inversió, d’acord amb el repartiment de competències que preveu la llei entre la CNMV i el Banc d’Espanya, les obligacions referides a control de riscos, auditoria interna, protecció d’efectiu de clients, continuïtat i externalització de funcions són competència del Banc d’Espanya.
 • Supervisió prudencial d’empreses de serveis d’inversió.
  • Supervisió del compliment de les exigències prudencials i, bàsicament, les exigències reguladores de capital, l’obligació d’avaluar les necessitats internes de capital, i de divulgació per part de les entitats.
 • Supervisió de l’activitat de les plataformes de finançament participatiu.
  • Supervisió del compliment de les normes de conducta i requisits organitzatius per part de les plataformes de finançament participatiu.
 • Supervisió de les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i societats gestores de fons de titulització.
  • Control, a través de les obligacions d’informació periòdica, de la situació financera i solvència.
  • Control dels requisits organitzatius, mitjans i funcions.
  • Control del compliment de les exigències legals d’informació pública.Control dels requisits organitzatius, mitjans i funcions.
 • Superviió de les institucions d’inversió col·lectiva. 
  • Control, a través de les obligacions d’informació periòdica o sol·licitada, dels riscos, limitacions d’inversió, liquiditat i valoració.
  • Control del compliment de les exigències legals d’informació pública.
 • Supervisió de vehicles d’inversió de tipus tancat, inclosos els vehicles de capital de risc.
  • Control, a través de les obligacions d’informació periòdica o sol·licitada, en el cas dels vehicles de capital de risc, de la situació financera i compliment de coeficients d’inversió.
  • Control del compliment de les exigències legals d’informació pública.
 • Supervisió dels dipositaris d’IIC i EICC.  
  • Control del compliment de les obligacions de custòdia, registre d’actius i supervisió i vigilància de l’activitat de les gestores.

Tècniques de supervisió

La CNMV realitza tant activitats de supervisió a distància, a partir de la informació rebuda de les entitats, com inspeccions in situ.