L'informe presenta, en termes agregats, les característiques principals de les polítiques i pràctiques retributives que apliquen les societats que componen l'IBEX 35 als seus consellers, obtingudes de la informació inclosa a l'Informe Anual sobre Remuneracions del Consell (d'ara endavant, IARC) que publiquen aquestes societats. A l'informe s'analitza l'evolució dels imports destinats a la remuneració dels consellers; s'hi descriuen algunes de les característiques més comunes a l'hora de definir les polítiques de remuneració, així com els criteris que segueixen les societats per determinar-ne les quanties i l'assignació a cada tipologia de conseller. Inclou una anàlisi breu sobre el grau de seguiment del model unificat IARC i es completa amb un annex que conté les dades individuals de les companyies de l'IBEX.

Informe anual de remuneraciones de los consejeros de las compañías del IBEX 35
Año Document Document (en anglès)
2013  2013