Hi ha una gamma molt àmplia de productes d'inversió. En aquesta secció es recullen les característiques principals dels productes que més es negocien als mercats de valors, que es poden dividir en sis grans blocs.

Renda fixa

Els productes de renda fixa reconeixen un deute a qui els emet i l'inversor que els adquireix es converteix en creditor d'aquest emissor.

Renda variable

La característica principal dels productes de renda variable és que, en el moment de l'adquisició, no se’n coneix el possible rendiment futur. Les accions ordinàries de les companyies cotitzades són els valors més coneguts i representatius de la renda variable.

Fons d'inversió

Els fons d'inversió són un patrimoni format per les aportacions d'un nombre variable d'inversors, denominats partícips. En aquest apartat s'ofereix informació sobre les característiques principals dels fons, els tipus de fons que existeixen, les comissions i altres despeses associades i la importància del fullet informatiu (DFI).

Productes híbrids

Es tracta de productes que, per la seva naturalesa, no es poden classificar com de renda fixa ni tampoc de renda variable; d'aquí prové el seu caràcter híbrid, ja que tenen alguns aspectes assimilables a la renda fixa i altres característiques pròpies de la renda variable. Els principals productes d'aquest tipus són les participacions preferents, i les obligacions i els bons convertibles.

Productes derivats

Els productes derivats són productes de risc elevat. El seu valor deriva de l'evolució dels preus d'un altre actiu subjacent. A continuació, es recull informació sobre futurs, opcions, warrants, certificats, contractes de compravenda d'opcions i contractes financers per diferències (CFD).

Productes estructurats

Los productes estructurats consisteixen en la unió de dos o més productes financers en una sola estructura. Són productes de caràcter complex i de risc elevat.

Otro tipo de productos

Existen diferentes tipos productos que surgen de la combinación de dos o más instrumentos financieros. En este apartado se analizan algunas de estas posibles combinaciones, que por su naturaleza no pueden ser clasificados en ninguna de las categorías anteriormente enumeradas.