TELEFONICA, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 17327 Consolidado
Honek ikuskatuta PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2017
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
21/09/2018 Errekerimenduei erantzuna PDF-a irekiko da (beste leiho batean)