Els diferents tipus d'informació als quals us podreu subscriure són:

 • Informació privilegiada: d'acord amb la definició donada a l'article 7 del Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d'abril de 2014 sobre l'abús de mercat, s'entendrà qualsevol dels tipus d'informació següents:
  1. la informació de caràcter concret que no s'hagi fet pública, que es refereixi directament o indirectament a un o diversos emissors o a un o diversos instruments financers o els seus derivats i que, si es fes pública, podria influir de manera apreciable en els preus d'aquests instruments o dels instruments derivats relacionats amb ells;
  2. en relació amb els instruments derivats sobre matèries primeres, la informació de caràcter concret que no s'hagi fet pública, que es refereixi directament o indirectament a un o diversos d'aquests instruments derivats o directament a un contracte de comptat sobre matèries primeres relacionat amb ells i que, si es fes pública, podria influir de manera apreciable sobre els preus d'aquests instruments derivats o contractes de comptat sobre matèries primeres relacionats amb ells, i sempre que es tracti d'informació de la qual calgui raonablement esperar que es faci pública o que s'hagi de fer pública obligatòriament, d'acord amb el que es preveu en les disposicions legals o reglamentàries de la Unió o nacionals, en les normes del mercat, en els contractes o en els usos i les pràctiques dels corresponents mercats de derivats sobre matèries primeres o de comptat;
  3. en relació amb els drets d'emissió o amb els productes subhastats basats en aquests drets, la informació de caràcter concret que no s'hagi fet pública, que es refereixi directament o indirectament a un o diversos d'aquests instruments financers i que, si es fes pública, podria influir de manera apreciable sobre els preus d'aquests instruments o dels instruments financers derivats relacionats amb ells;
  4. pel que fa a les persones encarregades de l'execució de les ordres relatives als instruments financers, la informació transmesa per un client en relació amb les seves ordres pendents relatives a instruments financers, que sigui de caràcter concret, que es refereixi directament o indirectament a un o diversos emissors o a un o diversos instruments financers i que, si es fes pública, podria influir de manera apreciable sobre els preus d'aquests instruments financers, els preus de contractes de comptat sobre matèries primeres o els preus dels instruments derivats relacionats amb ells.
 • Altra informació rellevant: es refereix a "les restants informacions de caràcter financer o corporatiu relatives al mateix emissor o als seus valors o instruments financers que qualsevol disposició legal o reglamentària els obligui a fer públiques a Espanya o que considerin necessari, pel seu interès especial, difondre entre els inversors".
 • Fets rellevants d'IIC i altres entitats autoritzades.