Cerca

Amb data 1 d’octubre de 2014 es va publicar al BOE la Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Aquesta llei va entrar en vigor l’1 de gener de 2015. S’ha elaborat un quadre resum amb les noves taxes classificades per àrees departamentals de la CNMV (resum taxes Llei 16/2014).

Amb data 27 de gener de 2015 es va publicar al BOE l’Ordre ECC/51/2015, del 22 de gener, per la qual s’aproven els models oficials de liquidació i autoliquidació de les taxes establertes per la Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La Resolució del 30 de gener de 2015 de la CNMV estableix el procediment i les condicions per al pagament a través d’entitat col·laboradora en la gestió recaptatòria i per via telemàtica de les taxes aplicables per les activitats i serveis prestats per la CNMV.

Els models de sol·licitud d’examen de la documentació relativa a operacions regulades en les seccions primera i segona de la Llei 16/2014, del 30 de setembre, es poden descarregar a l’apartat Models Normalitzats d’Emissors.

Fins a la data d’entrada en vigor de la nova llei, les taxes de la CNMV estaven regulades en el Reial decret 1732/1998, del 31 de juliol, sobre taxes aplicables per les activitats i serveis prestats per la CNMV (resum taxes RD 1732/1998).

Amb data 4 de juliol de 2018 es va publicar al BOE la Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018. L’article 86 actualitza les taxes de la Hisenda estatal fins a la quantia que resulti de l’aplicació del coeficient 1,01 a l’import exigible durant l’any 2017. En aplicació d’aquest article, es modifiquen determinades tarifes de taxes de la CNMV (aplicable a les taxes meritades a partir del 05/07/2018). S’ha elaborat un quadre resum amb les noves tarifes classificades per àrees departamentals de la CNMV (resum taxes Llei 6/2018).