Cerca

Un futur és un contracte mitjançant el qual s'acorda l'intercanvi d'una quantitat concreta d'actiu subjacent (valors, índexs, productes agrícoles, matèries primeres...) en una data futura predeterminada, a un preu convingut per avançat.

Es denomina "posició llarga" la que adopta el comprador de futurs: al venciment del contracte tindria dret a percebre l'actiu subjacent (si es liquidés per lliurament físic). Tanmateix, és possible que el comprador prefereixi tancar la seva posició al mercat abans del venciment fent l'operació contrària, és a dir, venent futurs.

La "posició curta" és la del venedor de futurs, que es compromet a lliurar el subjacent al venciment (si es liquidés per lliurament físic), a canvi del preu establert al contracte. Igualment, aquesta posició es pot desfer comprant abans del venciment.

Als contractes de futurs negociats al MEFF hi ha una liquidació diària de pèrdues i guanys: el MEFF calcula els beneficis o les pèrdues per a la posició del client, resultat de comparar el preu fixat al contracte (denominat preu d'exercici) amb el preu de mercat del subjacent del contracte, i ho abona o carrega al compte del client.