Cerca

Tot i que hi ha diversos criteris per classificar l'àmplia gamma de fons d'inversió (per exemple, per la zona geogràfica de les inversions), la classificació més habitual es fa segons la vocació inversora del fons, és a dir, segons el tipus d'actius financers en què el gestor inverteix les aportacions dels partícips.

D'acord amb aquest criteri, podem parlar dels tipus de fons següents:

Fons monetaris

Els fons monetaris es caracteritzen per l'absència d'exposició a renda variable, risc de divisa i matèries primeres. Han d'acceptar subscripcions i reemborsaments de participacions diàriament. Tenen per objectiu mantenir el principal i obtenir una rendibilitat d'acord amb els tipus del mercat monetari. En funció de la durada mitjana i del venciment mitjà de la cartera del fons, podeu trobar fons monetaris a curt termini i fons monetaris a llarg termini.

Fons de renda fixa

Els fons de renda fixa es caracteritzen per l'absència total d'exposició a renda variable. Poden ser renda fixa euro o de renda fixa internacional, segons l'exposició al risc divisa.

Fons de renda variable

Els fons de renda variable tenen una exposició mínima del 75 % en renda variable. Poden ser de renda variable euro o de renda variable internacional, segons l'exposició al risc divisa.

Fons mixtos

En el grup de fons mixtos es poden trobar fons de renda fixa mixta, amb una exposició a renda variable inferior al 30 %, o fons de renda variable mixta, amb una exposició a renda variable inferior al 75 % i superior al 30 %. En general, com més gran sigui el percentatge invertit en renda variable, més grans seran el risc i la rendibilitat potencials.

Fons de gestió passiva

La política d'inversió dels fons de gestió passiva consisteix a replicar o reproduir un índex borsari o financer. En aquesta categoria, s'hi inclouen els fons amb un objectiu concret de rendibilitat no garantit i els fons cotitzats.

Fons garantits

Els fons poden ser totalment o parcialment garantits en funció de si asseguren o no la totalitat de la inversió inicial. Al seu torn, dins dels fons totalment garantits podeu trobar fons que asseguren un rendiment fix i fons que ofereixen la possibilitat d'obtenir un rendiment vinculat a l'evolució d'un instrument de renda variable, divisa o qualsevol altre actiu.

En aquests fons, l'horitzó temporal recomanat (és a dir, el termini durant el qual es recomana mantenir la inversió) coincideix amb el període de la garantia. És important recordar sempre que la garantia és efectiva només en la data de venciment. Si l'inversor reemborsa abans d'aquesta data, no es beneficiarà de la garantia i pot perdre diners. A més, és habitual que aquests fons tinguin comissió (de fins al 5 %) si es reemborsen abans del venciment de la garantia (comissió de reemborsament).

Fons de retorn absolut

Persegueixen un objectiu de gestió, no garantit, de rendibilitat i risc. Els fons d'inversió lliure (també coneguts com a hedge funds) solen pertànyer a aquesta categoria.

Fons globals

Són fons la política d'inversió del quals no encaixa en cap de les vocacions anteriors.