Els productes d´inversió (fons d´inversió, valors negociats com a accions, valors de renda fixa, derivats, productes estructurats, etc.) es poden classificar en dos grups: productes complexos i no complexos. Aquesta distinció és molt rellevant. En què es diferencien els uns dels altres?

Productes no complexos

Els productes NO complexos compleixen totes i cadascuna de les 4 característiques següents:

  • Es poden reemborsar de manera freqüent a preus coneguts pel públic. Generalment, sempre és fàcil conèixer el seu valor en qualsevol moment i fer-los efectius.
  • L´inversor no pot perdre un import superior al seu cost d´adquisició, és a dir, a l´import que va invertir inicialment.
  • Hi ha informació pública, completa i comprensible per a l´inversor minorista sobre les característiques del producte.
  • No són productes derivats.

EXEMPLES

Accions cotitzades en mercats regulats, Lletres del Tresor, bons i obligacions de l´Estat, pagarés, bons i obligacions simples emeses per administracions públiques o fons de titulació, fons d´inversió tradicionals, etc. 

Productes complexos

Els productes complexos són els que no compleixen cap o alguna de les característiques anteriors. Poden suposar un risc més alt per a l´inversor, solen tenir menys liquiditat (de vegades no és possible conèixer el seu valor en un moment determinat) i, en definitiva, és més difícil entendre tant les seves característiques com el risc que porten associat.

EXEMPLES

Derivats, futurs, opcions, swaps, warrants, turbowarrants, contractes per diferències (CFD), fons d´inversió lliure (hedge funds), fons de fons d´inversió lliure (fons de hedge funds), bons, notes, dipòsits o qualsevol producte estructurat que inclogui derivats o palanquejament, etc.

Informació addicional

Per a més informació, podeu consultar la "Guia sobre catalogació d´instruments financers com a complexos o no complexos".