Cerca

Les directives que apareixen marcades en negreta es corresponen amb aquelles que, d'acord amb el procés Lamfalussy, tenen la consideració de Normatives marc o de Nivell 1.

Infraestructura de mercats

 • Decisió d'Execució (UE) 2021/85 de la Comissió de 27 de gener de 2021 sobre l'equivalència de el marc regulador dels Estats Units d'Amèrica per a les entitats de contrapartida central autoritzades i supervisades per la Securities and Exchange Commission dels Estats Units amb els requisits de l'Reglament (UE) nº 648/2012 de el Parlament Europeu i de Consell
 • Reglament (UE) 2021/23 de el Parlament Europeu i de Consell de 16 de desembre de 2020 relatiu a un marc per a la recuperació i la resolució d'entitats de contrapartida central i pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 i (UE) 2015/2365 i les directives 2002/47 / CE, 2004/25 / CE, 2007/36 / CE , 2014/59 / UE i (UE) 2017/1132.
 • Reglament (UE) 2019/2099 de Parlament Europeu i de Consell, de 23 d'octubre de 2019, que modifica el Reglament (UE) nº 648/2012 pel que fa als procediments d'autorització de les ECC, les autoritats que participen en la mateixa i els requisits per al reconeixement de les ECC de tercers països.
 • Reglament (UE)2019/834, de 20 de maig de 2019 , que modifica el Reglament (UE) 648/2012 pelque fa a l'obligació de compensació, la suspensió de l'obligació decompensació, els requisits de notificació, les tècniques de reducció del riscen els contractes de derivats extraborsaris no compensats per una entitat decontrapartida central, la inscripció i la supervisió dels registresd'operacions i els requisits aplicables als registres d'operacions.

 • Reglament (UE) 2016/1033 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juny de 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) 600/2014 relatiu als mercats d'instruments financers, el Reglament (UE) 596/2014 sobre l'abús de mercat i el Reglament (UE) 909/2014 sobre la millora de la liquidació de valors a la Unió Europea i els dipositaris centrals de valors.
 • Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons d'inversió, i pel qual es modifiquen les Directives 2008/48/CE i 2014/17/UE i el Reglament (UE) 596/2014.
 • Reglament (UE) 2015/2365 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, sobre transparència de les operacions de finançament de valors i de reutilització, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012.
 • Reglament (UE) 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, sobre la millora de la liquidació de valors a la Unió Europea i els dipositaris centrals de valors i pel qual es modifiquen les Directives 98/26/CE i 2014/65/UE i el Reglament (UE) 236/2012.

 • Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu als mercats d'instruments financers i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012.

 • Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions. (Modificat per la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015).
 • Reglament (CE) 1126/2008 de la Comissió, de 3 de novembre de 2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiua l'aplicació de normes internacionals de comptabilitat.
 • Directiva (UE) 2016/1034 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juny de 2016, per la qual es modifica la Directiva 2014/65/UE relativa als mercats d'instruments financers.
 • Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió.
 • Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers i per la qual es modifiquen les Directives 2002/92/CE i 2011/61/UE. (Correcció d'errors: DOUE núm. 188, 13 de juliol de 2016.)

 • Directiva 2009/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de maig de 2009, per la qual es modifiquen la Directiva 98/26/CE sobre la fermesa de la liquidació en els sistemes de pagaments i de liquidació de valors i la Directiva 2002/47/CE sobre acords de garantia financera, en allò relatiu als sistemes connectats i als drets de crèdit.
 • Directiva 2004/39/CE (MIFID) del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, per la qual es modifiquen les Directives 85/611/CEE i 93/6/CEE del Consell i la Directiva 2000/12/CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroga la Directiva 93/22/CEE del Consell.
 • Directiva 2002/47/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juny de 2002, sobre acords de garantia financera.
 • Directiva 98/26/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 1998, sobre la fermesa de la liquidació en els sistemes de pagaments i de liquidació de valors.
 • Setena Directiva 83/349/CEE del Consell, de 13 de juny de 1983, basada en la lletra g) de l'apartat 3 de l'article 54 del Tractat, relativa als comptes consolidats.
 • Quarta Directiva 78/660/CEE del Consell, de 25 de juliol de 1978, basada en la lletra g) de l'apartat 3 de l'article 54 del Tractat i relativa als comptes anuals de determinades formes de societat.