Cerca

Inversió col·lectiva i capital risc

 • Reglamento Delegado (UE) 2019/820 de la Comisión, de 4 de febrero de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los conflictos de intereses en el ámbito de los fondos de capital riesgo europeos.
 • Reglament Delegat (UE) 2019/819 de la Comissió, d'1 de febrer de 2019, pel qual es completa el Reglament (UE) 346/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent als conflictes d'interessos, la mesura de l'impacte social i la informació als inversors en l'àmbit dels fons d'emprenedoria social europeus.
 • Reglament Delegat (UE) 2018/1619 de la Comissió, de 12 de juliol de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 2016/438 en allò referent a les obligacions dels dipositaris en matèria de custòdia.
 • Reglament Delegat (UE) 2018/1618 de la Comissió, de 12 de juliol de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 231/2013 en allò referent a les obligacions dels dipositaris en matèria de custòdia.
 • Reglament Delegat (UE) 2018/1221 de la Comissió, d'1 de juny de 2018, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2015/35 en relació amb el càlcul del capital reglamentari obligatori per a les titulitzacions simples, transparents i normalitzades mantingudes per les empreses d'assegurances i reassegurances.

 • Reglament Delegat (UE) 2018/990 de la Comissió, de 10 d'abril de 2018, pel qual es modifica i complementa el Reglament (UE) 2017/1131 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les titulitzacions i els pagarés de titulització simples, transparents i normalitzats, els requisits aplicables als actius rebuts en el marc de pactes de recompra inversa i els mètodes d'avaluació de la qualitat creditícia.

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2446 de la Comissió, de 19 de desembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2016/1368, pel qual s'estableix una llista dels índexs de referència crucials utilitzats en els mercats financers, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1105 de la Comissió, de 12 de juny de 2017, pel qual s'estableixen els formularis esmentats en el Reglament (UE) 2015/848 del Parlament Europeu i del Consell sobre procediments d'insolvència.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/653 de la Comissió, de 8 de març de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 1286/2014 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els documents de dades fonamentals relatives als productes d'inversió minorista empaquetats i els productes d'inversió basats en assegurances, mitjançant l'establiment de normes tècniques de regulació respecte a la presentació, el contingut, l'examen i la revisió dels documents de dades fonamentals i les condicions per complir el requisit de subministrament d'aquests documents. Correcció d'errors (DOUE 11/05/2017). Correcció d'errors (DOUE 15/08/20107).
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/1368 de la Comissió, d'11 d'agost de 2016, pel qual s'estableix una llista dels índexs de referència crucials utilitzats en els mercats financers, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/438 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015, que complementa la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte a les obligacions dels dipositaris.
 • Reglament Delegat (UE) 2015/514 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, sobre la informació que han de proporcionar les autoritats competents a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats, de conformitat amb l'article 67, apartat 3, de la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.
 • Reglament d'Execució (UE) 593/2014 de la Comissió, de 3 de juny de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives al format de la notificació, d'acord amb l'article 16, apartat 1, del Reglament (UE) 345/2013 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els fons de capital de risc europeus.

 • Reglament Delegat (UE) 694/2014 de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, pel qual es complementa la Directiva 2011/61/CE del Parlament i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que determinen els tipus de gestors de fons d'inversió alternatius.
 • Reglament Delegat (UE) 231/2013 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual es complementa la Directiva 2011/61/CE del Parlament i del Consell en allò referent a les exempcions, les condicions generals d'exercici de l'activitat, els dipositaris, el palanquejament, la transparència i la supervisió.

  Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Serà aplicable a partir del 22 de juliol de 2013.