Cerca
 • Reglament d’Execució (UE) 2019/2091 de la Comissió de 28 de novembre de 2019 que modifica el Reglament d’Execució (UE) 2015/2197 en allò que respecta a les divises estretament correlacionades d’acord amb el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2018/1889 de la Comissió, de 4 de desembre de 2018, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2018/1620 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2015/61 de la Comissió, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent al requisit de cobertura de liquiditat aplicable a les entitats de crèdit.
 • Reglament Delegat (UE) 2018/959 de la Comissió, de 14 de març de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per a l'especificació del mètode d'avaluació segons el qual les autoritats competents autoritzen les entitats a utilitzar mètodes avançats de càlcul per al risc operatiu.

 • Reglament d'Execució (UE) 2018/815 de la Comissió, d'1 de juny de 2018, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament Delegat (UE) 2018/728 de la Comissió, de 24 de gener de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als procediments per excloure dels requisits de fons propis per risc d'ajust de valoració del crèdit les operacions amb les contraparts no financeres establertes en un tercer país.

 • Reglament Delegat (UE) 2018/171 de la Comissió, de 19 d'octubre de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives al llindar de significativitat de les obligacions creditícies en situació de mora.

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2382 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives a models de formularis, plantilles i procediments per a la transmissió d'informació, de conformitat amb la Directiva (UE) 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament Delegat (UE) 2017/2295 de la Comissió, de 4 de setembre de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a la divulgació d'informació sobre actius amb càrregues i sense càrregues.

 • Reglament Delegat (UE) 2017/1946 de la Comissió, d'11 de juliol de 2017, pel qual es completen les Directives 2004/39/CE i 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació a fi d'establir una llista exhaustiva de la informació que els adquirents proposats han d'incloure en la notificació de la proposta d'adquisició d'una participació qualificada en una empresa d'inversió.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1945 de la Comissió, de 19 de juny de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb les notificacions presentades per empreses de serveis d'inversió sol·licitants o autoritzades, o destinades a aquestes, de conformitat amb la Directiva 2014/65/CE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1944 de la Comissió, de 13 de juny de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució respecte als formularis, les plantilles i els procediments per al procés de consultes entre les autoritats competents pertinents en relació amb la notificació d'una adquisició proposada d'una participació qualificada en una empresa d'inversió, de conformitat amb les Directives 2004/39/CE i 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/1943 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre la informació i els requisits necessaris per a la concessió d'autoritzacions a empreses de serveis d'inversió.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/1799 de la Comissió, de 12 de juny de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a l'exempció dels bancs centrals de determinats tercers països, en la seva aplicació de la política monetària, de tipus de canvi i d'estabilitat financera, dels requisits de transparència prenegociació i postnegociació.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/1943 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre la informació i els requisits necessaris per a la concessió d'autoritzacions a empreses de serveis d'inversió.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1111 de la Comissió, de 22 de juny de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als procediments i formularis per a la transmissió d'informació en matèria de sancions i mesures, de conformitat amb la Directiva 2014/65/UE el Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1105 de la Comissió, de 12 de juny de 2017, pel qual s'estableixen els formularis esmentats en el Reglament (UE) 2015/848 del Parlament Europeu i del Consell sobre procediments d'insolvència.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1093 de la Comissió, de 20 de juny de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives al format dels informes de posicions de les empreses de serveis d'inversió i els organismes rectors del mercat.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/1018 de la Comissió, de 29 de juny de 2016, que completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als mercats d'instruments financers en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen la informació que han de notificar les empreses de serveis d'inversió, els organismes rectors del mercat i les entitats de crèdit. (Correcció d'errors. DOUE 10/11/2017)
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/981 de la Comissió, de 7 de juny de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució respecte als models de formularis, plantilles i procediments per a la consulta a altres autoritats competents abans de la concessió d'una autorització de conformitat amb la Directiva (UE) 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglamento de Ejecución (UE) 2017/980 de la Comisión de 7 de junio de 2017 por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la cooperación en las actividades de supervisión, las verificaciones in situ y las investigaciones, y para el intercambio de información entre las autoridades competentes de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
 • Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comissió, de 7 d'abril de 2016, per la qual es complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la salvaguarda dels instruments financers i els fons pertanyents als clients, les obligacions en matèria de governança de productes i les normes aplicables al lliurement o la percepció d'honoraris, comissions o altres beneficis monetaris o no monetaris. (Correcció d'errors. DOUE 15/08/2017.)
 • Reglament Delegat (UE) 2017/592 de la Comissió, d'1 de desembre de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als criteris per determinar quan cal considerar que una activitat és auxiliar de la principal.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/590 de la Comissió, de 28 de juliol de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a la comunicació d'operacions a les autoritats competents.
 • Reglamento Delegado (UE) 2017/589 de la Comisión, de 19 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación que especifican los requisitos organizativos de las empresas de servicios de inversión dedicadas a la negociación algorítmica.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/587 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als mercats d'instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als requisits de transparència aplicables als centres de negociació i les empreses de serveis d'inversió respecte de les accions, els rebuts de dipositari, els fons cotitzats, els certificats i altres instruments financers similars i a les obligacions de realització de les operacions respecte de certes accions en un centre de negociació o per un internalitzador sistemàtic. (Correcció d'errors. BOE 07/03/2019.)
 • Reglament Delegat (UE) 2017/586 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en relació amb les normes tècniques de regulació per a l'intercanvi d'informació entre les autoritats competents quan cooperin en les activitats de supervisió, les verificacions in situ i les investigacions.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/585 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a les normes i els formats aplicables a les dades de referència dels instruments financers i a les mesures tècniques en relació amb les disposicions que han de prendre l'Autoritat Europea de Valors i Mercats i les autoritats competents.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/583 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als mercats d'instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre els requisits de transparència aplicables als centres de negociació i les empreses de serveis d'inversió en relació amb els bons, els productes de finançament estructurat, els drets d'emissió i els derivats.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/580 de la Comissió, de 24 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables a la conservació de dades pertinents relatives a ordres relacionades amb instruments financers.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/579 de la Comissió, de 13 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als mercats d'instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre l'efecte directe, substancial i previsible dels contactes de derivats a la Unió i la prevenció de l'elusió de les normes i obligacions.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/578 de la Comissió, de 13 de juny de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als mercats d'instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen els requisits relatius als acords i plans de creació de mercat.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/576 de la Comissió, de 8 de juny de 2016, pel qual es complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per a la publicació anual per les empreses d'inversió d'informació sobre la identitat dels centres d'execució i sobre la qualitat de l'execució..
 • Reglament Delegat (UE) 2017/574 de la Comissió, de 7 de juny de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives al nivell d'exactitud dels rellotges comercials.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/573 de la Comissió, de 6 de juny de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als mercats d'instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació referents als requisits destinats a garantir serveis de localització compartida i estructures de comissions equitatius i no discriminatoris.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/572 de la Comissió, de 2 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l'especificació de l'oferta de dades prenegociació i postnegociació i al nivell de desagregació de les dades. (Correcció d'errors. DOUE 13/07/2017.)
 • Reglament Delegat (UE) 2017/567 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les definicions, la transparència, la compressió de carteres i les mesures de supervisió en allò referent a la intervenció en matèria de productes i les posicions. (Correcció d'errors. BOE 07/03/2019.)
 • Reglamento Delegado (UE) 2017/566 de la Comisión de 18 de mayo de 2016 por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre la proporción entre órdenes no ejecutadas y operaciones para prevenir anomalías en las condiciones de negociación.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/565 de la Comissió, de 25 d'abril de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò relatiu als requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les empreses de serveis d'inversió i termes definits a efectes d'aquesta Directiva. (Correcció d'errors. DOUE 26/09/2017.)
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/461 de la Comissió, de 16 de març de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als formularis, les plantilles i els procediments comuns per al procés de consulta entre les autoritats competents pertinents en relació amb les adquisicions proposades de participacions qualificades en entitats de crèdit, de conformitat amb l'article 24 de la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/180 de la Comissió, de 24 d'octubre de 2016, pel qual es completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a les normes d'avaluació de les carteres de referència i els procediments per compartir aquesta avaluació.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/72 de la Comissió, de 23 de setembre de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen les condicions per autoritzar exempcions de dades. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/2070 de la Comissió, de 14 de setembre de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb les plantilles, definicions i solucions informàtiques que han d'utilitzar les entitats a l'hora d'informar l'Autoritat Bancària Europea i les autoritats competents, de conformitat amb l'article 78, apartat 2, de la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/2022 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre la informació per al registre d'empreses de tercers països i sobre el format de la informació que caldrà facilitar als clients.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/2020 de la Comissió, de 26 de maig de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als mercats financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre els criteris dirigits a determinar si els derivats subjectes a l'obligació de compensació han d'estar subjectes a l'obligació de negociació.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/1904 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 1286/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a la intervenció en matèria de productes.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/1702 de la Comissió, de 18 d'agost de 2016, que modifica el Reglament (UE) 680/2014 en allò referent a les plantilles i instruccions.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/1712 de la Comissió, de 7 de juny de 2016, que completa la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen el conjunt mínim d'informació sobre contractes financers que ha de figurar als registres detallats i les circumstàncies en què s'ha d'imposar l'obligació. 1)
 • Reglament d'Execució (UE) 1646/2016 de la Comissió, de 13 de setembre de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als principals índexs borsaris i els mercats organitzats, de conformitat amb el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d'inversió.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/818 de la Comissió, de 17 de maig de 2016, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 1030/2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als models uniformes i la data a efectes de la divulgació dels valors utilitzats per identificar les entitats d'importància sistèmica mundial, de conformitat amb el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/1608 de la Comissió, de 17 de maig de 2016, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 1222/2014 en allò referent a les normes tècniques de regulació que determinen el mètode per identificar les entitats d'importància sistèmica mundial i definir les subcategories d'entitats d'importància sistèmica mundial.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/1450 de la Comissió, de 23 de maig de 2016, pel qual es complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen els criteris relatius al mètode per establir el requisit mínim de fons propis i passius admissibles.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/1066 de la Comissió, de 17 de juny de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb els procediments, models de formularis i plantilles per a la notificació d'informació a efectes dels plans de resolució per a les entitats de crèdit i les empreses de serveis d'inversió, de conformitat amb la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/861 de la Comissió, de 18 de febrer de 2016, pel qual es corregeix el Reglament Delegat (UE) 528/2014 de la Comissió, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per al risc diferent de deute de les opcions en el mètode estàndard del risc de mercat i es corregeix el Reglament Delegat (UE) 604/2014 de la Comissió, pel qual es complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació en relació amb els criteris qualitatius i els criteris quantitatius adequats per determinar les categories de personal les activitats professionals del qual tenen una incidència important en el perfil de risc d'una entitat.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/428 de la Comissió, de 23 de març de 2016, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 680/2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb la comunicació d'informació amb finalitats de supervisió per part de les entitats, en allò referent a la informació sobre la ràtio de palanquejament. Correcció d'errors del Reglament d'Execució (UE) 2016/428 de la Comissió.
 • Reglament Delegat (UE) 2015/1556 de la Comissió, d'11 de juny de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives al tractament transitori de les exposicions de renda variable d'acord amb el mètode IRB.

 • Reglament Delegat (UE) 2015/1555 de la Comissió, de 28 de maig de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per a la divulgació d'informació relativa al compliment, per part de les entitats, del requisit de disposar d'un coixí de capital anticipat d'acord amb l'article 440.

 • Reglament d'Execució (UE) 2015/880 de la Comissió, de 4 de juny de 2015, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell. (Correcció d'errors.)

 • Reglament Delegat (UE) 2015/850 de la Comissió, de 30 de gener de 2015, que modifica el Reglament Delegat (UE) 241/2014 de la Comissió, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats.

 • Reglament d'Execució (UE) 1317/2014 de la Comissió, d'11 de desembre de 2014, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 1222/2014 de la Comissió, de 8 d'octubre de 2014, pel qual es completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació que determinen el mètode per identificar les entitats d'importància sistèmica mundial i definir les subcategories d'entitats d'importància sistèmica mundial.
 • Reglament Delegat (UE) 1187/2014 de la Comissió, de 2 d'octubre de 2014, pel qual es completa el Reglament 575/2013, en allò referent a les normes tècniques de regulació per determinar l'exposició global davant d'un client o un grup de clients vinculats entre ells respecte de les operacions amb actius subjacents.
 • Reglament d'Execució (UE) 1030/2014 de la Comissió, de 29 de setembre de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als models uniformes i la data a efectes de la divulgació dels valors utilitzats per identificar les entitats d'importància sistèmica mundial, de conformitat amb el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 945/2014 de la Comissió, de 4 de setembre de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als índexs pertinents degudament diversificats, de conformitat amb el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 926/2014 de la Comissió, de 27 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució respecte als models de formularis, plantilles i procediments per a les notificacions relatives a l'exercici del dret d'establiment i de la lliure prestació de serveis d'acord amb la Directiva (UE) 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 710/2014 de la Comissió, de 23 de juny de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent a les condicions d'aplicació del procés de decisió conjunta sobre els requisits prudencials específics de les entitats, de conformitat amb la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 1152/2014 de la Comissió, de 4 de juny de 2014, pel qual es completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a la determinació de la ubicació geogràfica de les exposicions creditícies pertinents per calcular el percentatge de coixí de capital anticíclic específic de cada entitat.
 • Reglament Delegat (UE) 1151/2014 de la Comissió, de 4 de juny de 2014, pel qual es completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a la informació que s'ha de notificar a l'hora d'exercir el dret d'establiment i la lliure prestació de serveis.
 • Reglament d'Execució (UE) 650/2014 de la Comissió, de 4 de juny de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent al format, l'estructura, l'índex de continguts i la data de publicació anual de la informació que han de publicar les autoritats competents, de conformitat amb la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 620/2014 de la Comissió, de 4 de juny de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent a l'intercanvi d'informació entre les autoritats competents dels estats membres d'origen i d'acollida, de conformitat amb la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament d'Execució (UE) 602/2014 de la Comissió, de 4 de juny de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució a fi de facilitar la convergència de les pràctiques de supervisió en allò referent a l'aplicació d'una ponderació de risc addicional d'acord amb el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 591/2014 de la Comissió, de 3 de juny de 2014, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 680/2014 de la Comissió, de 16 d'abril de 2014, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb la comunicació d'informació amb finalitats de supervisió per part de les entitats, de conformitat amb el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament Delegat (UE) 625/2014 de la Comissió, de 13 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant normes tècniques de regulació que especifiquen els requisits aplicables a les entitats inversores, patrocinadores, creditores originals i originadores en relació amb les exposicions al risc de crèdit transferit.
 • Reglament Delegat (UE) 530/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, pel qual es completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació destinades a definir amb més detall les exposicions significatives i els llindars a efectes dels mètodes interns relatius al risc específic de la cartera de negociació.
 • Reglament Delegat (UE) 529/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per avaluar la importància de les ampliacions i modificacions del mètode basat en qualificacions internes i del mètode avançat de càlcul.
 • Reglament Delegat (UE) 528/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per avaluar el risc diferent del deute de les opcions en el mètode estàndard del risc del mercat.
 • Reglament Delegat (UE) 527/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, pel qual es completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen les classes d'instruments que reflecteixen de manera adequada la qualitat creditícia de l'entitat en una perspectiva de continuïtat de l'explotació i resulten adequats a efectes de la remuneració variable.
 • Reglament Delegat (UE) 526/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per determinar un diferencial comparable i un nombre limitat de carteres menors a efectes del risc d'ajust de valoració del crèdit.
 • Reglament Delegat (UE) 525/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per a la definició de "mercat".
 • Reglament Delegat (UE) 524/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, pel qual es completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen la informació que les autoritats competents dels estats membres d'origen i d'acollida s'han de facilitar mútuament.
 • Reglament Delegat (UE) 523/2014 de la Comissió, de 12 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació per determinar què és el que constitueix l'estreta correspondència entre el valor dels bons garantits d'una entitat i el valor dels seus actius.
 • Reglament Delegat (UE) 604/2014 de la Comissió, de 4 de març de 2014, en relació amb els criteris qualitatius i els criteris quantitatius adequats per determinar les categories de personal les activitats professionals del qual tenen una incidència important en el perfil de risc d'una entitat.
 • Reglament Delegat (UE) 342/2014 de la Comissió, de 21 de gener de 2014, pel qual es completa la Directiva 2002/87/CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglamento (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació relativa a l'aplicació dels mètodes de càlcul dels requisits d'adequació del capital aplicables als conglomerats financers.

 • Reglament Delegat (UE) 241/2014 de la Comissió, de 7 de gener de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació.

 • Reglament d'Execució (UE) 1423/2013 de la Comissió, de 20 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent a la publicació dels requisits de fons propis de les entitats, de conformitat amb el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell. Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del 31 de març de 2014.
 • Reglament Delegat (UE) 183/2014 de la Comissió, de 20 de desembre de 2013, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d'inversió, en allò referent a les normes tècniques de regulació per especificar el càlcul dels ajustos per risc de crèdit específic i per risc de crèdit general.