Cerca

Entidades de contrapartida central y registros de operaciones

 • Reglament Delegat (UE) 2021/1456 de la Comissió de 2 de juny de 2021 pel qual es completa el Reglament (UE) no 648/2012 de el Parlament Europeu i de Consell mitjançant l'especificació dels supòsits en què les condicions comercials per els serveis de compensació de derivats extraborsàries han de considerar equitatives, raonables, no discriminatòries i transparens.
 • Reglament Delegat (UE) 2021/237 de la Comissió de 21 de desembre de 2020 que modifica les normes tècniques de regulació establertes en els reglaments delegats (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 a que fa a la data en què té efecte l'obligació de compensació per a determinats tipus de contractes.
 • Reglament Delegat (UE) 2021/236 de la Comissió de 21 de desembre de 2020 pel qual es modifiquen les normes tècniques establertes en el Reglament Delegat (UE) 2016/2251 pel que fa a l'calendari per a l'inici de l'aplicació de determinats procediments de gestió de el risc a l'efecte de l'intercanvi de garanties reals.
 • Reglament Delegat (UE) 2020/2145 de la Comissió de 1 de setembre de 2020 que modifica el Reglament Delegat (UE) no 876/2013, pel qual es completa el Reglament (UE) no 648/2012 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les modificacions en la composició, el funcionament i la gestió de les escoles de les entitats de contrapartida central.
 • Reglament Delegat (UE) 2020/1304 de la Comissió de 14 de juliol de 2020 que completa el Reglament (UE) nº 648/2012 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa als elements mínims que ha de valorar l'AEVM a l'avaluar les sollicituds de equiparabilidad de l'acompliment de les ECC de tercers països, així com les modalitats i condicions de dita evaluació.
 • Reglament Delegat (UE) 2020/1303 de la Comissió de 14 de juliol de 2020 pel qual es completa el Reglament (UE) nº 648/2012 de el Parlament Europeu i de Consell en relació amb els criteris que l'AEVM ha de tenir en compte per determinar si una entitat de contrapartida central establerta en un tercer país té o pot adquirir importància sistèmica per a l'estabilitat financera de la Unió o d'un o diversos dels seus estats membres.
 • Reglament Delegat (UE) 2020/1302 de la Comissió de 14 de juliol de 2020 pel qual es completa el Reglament (UE) nº 648/2012 de el Parlament Europeu i de Consell en relació amb les taxes que han de pagar les entitats de contrapartida central establertes en tercers països a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats.
 • Reglament Delegat (UE) 2019/667 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2015/2205, el Reglament Delegat (UE) 2016/592 i el Reglament Delegat (UE) 2016/1178 a fi d'ampliar l'ajornament de les dates d'aplicació de l'obligació de compensació en determinats contractes de derivats extraborsaris.
 • Reglament Delegat (UE) 2019/667 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2015/2205, el Reglament Delegat (UE) 2016/592 i el Reglament Delegat (UE) 2016/1178 a fi d'ampliar l'ajornament de les dates d'aplicació de l'obligació de compensació en determinats contractes de derivats extraborsaris.
 • Reglament Delegat (UE) 2019/397 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/2251, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la data fins a la qual les contraparts podran seguir aplicant els seus procediments de gestió del risc a determinats contractes de derivats extraborsaris no compensats per una entitat de contrapartida central.
 • Reglament Delegat (UE) 2019/396 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2015/2205, el Reglament Delegat (UE) 2016/592 i el Reglament Delegat (UE) 2016/1178, pels qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la data en què té efecte l'obligació de compensació per a determinats tipus de contracte.
 • Reglament d'Execució (UE) 2018/1889 de la Comissió, de 4 de desembre de 2018, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2018/1229 de la Comissió, de 25 de març de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a la disciplina de liquidació.
 • Reglament d'Execució (UE) 2018/815 de la Comissió, d'1 de juny de 2018, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament Delegat (UE) 2018/728 de la Comissió, de 24 de gener de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als procediments per excloure dels requisits de fons propis per risc d'ajust de valoració del crèdit les operacions amb les contraparts no financeres establertes en un tercer país.

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2241 de la Comissió, de 6 de desembre de 2017, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament Delegat (UE) 2017/2154 de la Comissió, de 22 de setembre de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als acords de compensació indirecta.

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1857 de la Comissió, de 13 d'octubre de 2017, relativa al reconeixement de les disposicions jurídiques, de supervisió i d'execució dels Estats Units d'Amèrica aplicables a les operacions de derivats supervisades per la Commodity Futures Trading Commission com a equivalents a una sèrie de requisits establerts en l'article 11 del Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/1800 de la Comissió, de 29 de juny de 2017, que modifica el Reglament Delegat (UE) 151/2013 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/979 de la Comissió, de 2 de març de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions en allò referent a la llista d'entitats exemptes.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/751 de la Comissió, de 16 de març de 2017, pel qual es modifiquen els Reglaments Delegats (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 en allò referent al termini per al compliment de les obligacions de compensació de determinades contraparts que negocien amb derivats extraborsaris.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/584 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen els requisits organitzatius dels centres de negociació.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/582 de la Comissió, de 29 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que estableixen l'obligació de compensació per als instruments derivats negociats en mercats regulats i el termini d'acceptació de la compensació.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/581 de la Comissió, de 24 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre l'accés a la compensació en els centres de negociació i les entitats de contrapartida central.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/575 de la Comissió, de 8 de juny de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als mercats d'instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables a les dades que han de publicar els centres d'execució sobre la qualitat d'execució de les operacions. (Correcció d'errors. DOUE 18/10/2017.)
 • Reglament Delegat (UE) 2017/572 de la Comissió, de 2 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l'especificació de l'oferta de dades prenegociació i postnegociació i al nivell de desagregació de les dades. (Correcció d'errors. DOUE 13/07/2017.)
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/394 de la Comissió, d'11 de novembre de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució pel que fa als models de formularis, plantilles i procediments per a l'autorització, revisió i avaluació dels dipositaris centrals de valors, la cooperació entre les autoritats de l'estat membre d'origen i de l'estat membre d'acollida, la consulta de les autoritats que intervenen en l'autorització per prestar serveis auxiliars de tipus bancari i l'accés dels dipositaris centrals de valors, així com pel que fa al format dels registres que han de conservar els dipositaris centrals de valors, de conformitat amb el Reglament (UE) 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/393 de la Comissió, d'11 de novembre de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent a les plantilles i els procediments per a la notificació i transmissió d'informació sobre les liquidacions internalitzades, de conformitat amb el Reglament 909/2014 el Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/392 de la Comissió, d'11 de novembre de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als requisits operatius, d'autorització i de supervisió aplicables als dipositaris centrals de valors.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/391 de la Comissió, d'11 de novembre de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen amb més precisió el contingut de la informació que s'ha de comunicar sobre les liquidacions internalitzades.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/390 de la Comissió, d'11 de novembre de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a determinats requisits prudencials aplicables als dipositaris centrals de valors i a les entitats de crèdit designades que ofereixen serveis auxiliars de tipus bancari.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/389 de la Comissió, d'11 de novembre de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent als paràmetres de càlcul de les sancions pecuniàries per errors en la liquidació i les operacions dels DCV en estats membres d'acollida.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/323 del la Comissió, de 20 de gener de 2017, que rectifica el Reglament Delegat (UE) 2016/2251, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre les tècniques de reducció del risc aplicables als contractes de derivats extraborsaris no compensats per una entitat de contrapartida central.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/105 de la Comissió, de 19 d'octubre de 2016, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 1247/2012, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives al format i la freqüència de les notificacions d'operacions als registres d'operacions, de conformitat amb el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions. (Correcció d'errors 25/01/2017.)
 • Reglament Delegat (UE) 2017/104 del la Comissió, de 19 d'octubre de 2016, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 148/2013, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre els elements mínims de les dades que s'han de notificar als registres d'operacions.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/2227 de la Comissió, de 9 de desembre de 2016, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/2251 del la Comissió, de 4 d'octubre de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre les tècniques de reducció del risc aplicables als contractes de derivats extraborsaris no compensats per una entitat de contrapartida central.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/1178 de la Comissió, de 10 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l'obligació de compensació.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/892 de la Comissió, de 7 de juny de 2016, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/2021 de la Comissió, de 2 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als mercats d'instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre l'accés a índexs de referència.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/824 de la Comissió, de 25 de maig de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució respecte al contingut i el format de la descripció del funcionament dels sistemes multilaterals de negociació, els sistemes organitzats de contractació i la notificació a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats, de conformitat amb la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als mercats d'instruments financers.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/1401 de la Comissió, de 23 de maig de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als mètodes i els principis de valoració dels passius sorgits de derivats.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/822 de la Comissió, de 21 d'abril de 2016, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 153/2016 en allò referent als horitzons temporals a efectes del període de liquidació que cal considerar per a les diverses categories d'instruments financers.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/592 de la Comissió, d'1 de març de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l'obligació de compensació. (Entrada en vigor el 09/05/2016.)

 • Reglament Delegat (UE) 2015/2205 de la Comissió, de 6 d'agost de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l'obligació de compensació.

 • Reglament d'Execució (UE) 2015/880 de la Comissió, de 4 de juny de 2015, relatiu a la pròrroga dels períodes transitoris relacionats amb els requisits de fons propis per les exposicions davant d'entitats de contrapartida central indicades en els Reglaments (UE) 575/2013 i (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell. (Correcció d'errors.)
 • Reglament Delegat (UE) 667/2014 de la Comissió, de 13 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (CE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes de procediment relatives a les sancions imposades als registres d'operacions per l'Autoritat Europea de Valors i Mercats, incloses les normes relatives al dret de defensa i les disposicions temporals.

 • Reglament Delegat (UE) 285/2014 de la Comissió, de 13 de febrer de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l'efecte directe, important i previsible dels contactes de derivats dins de la Unió i la prevenció de l'elusió de les normes i obligacions.
 • Reglament Delegat (UE) 1003/2013 de la Comissió, de 12 de juliol de 2013, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb les taxes que han de pagar els registres d'operacions a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de tres dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

 • Reglament delegat(UE) 153/2013 de la Comissió , de 19 de desembre de 2012, pel qual es completael Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa ales normes tècniques de regulació relatives als requisits que han de complirles entitats de contrapartida central.

 • Reglament Delegat (UE) 1002/2013 de la Comissió, de 12 de juliol de 2013, pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions en allò referent a la llista d'entitats exemptes. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

 • Reglament Delegat (UE) 876/2013 de la Comissió, de 28 de maig de 2013, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als col·legis d'entitats de contrapartida central.
 • Reglament d'Execució (UE) 1247/2012 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives al format i la freqüència de les notificacions d'operacions als registres d'operacions, de conformitat amb el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.
 • Reglament d'Execució (UE) 1248/2012 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives al format de les sol·licituds d'inscripció dels registres d'operacions, de conformitat amb el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.
 • Reglament d'Execució (UE) 1249/2012 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives al format de la informació que han de conservar les entitats de contrapartida central, de conformitat amb el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.
 • Reglament Delegat (UE) 148/2013 del la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre els elements mínims de les dades que s'han de notificar als registres d'operacions.
  Aques Reglament entrarà en vigor al cap de vint diez de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Publicat el 23/02/2013 
 • Reglament Delegat (UE) 149/2013 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als acords de compensació indirecta, l'obligació de compensació, el registre públic, l'accés a la plataforma de negociació, les contraparts no financeres i les tècniques de reducció del risc aplicables als contractes de derivats extraborsaris no compensats per una entitat de contrapartida central.
 • Reglament Delegat (UE) 150/2013 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions, en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen els detalls de la sol·licitud d'inscripció com a registre d'operacions.
 • Reglament Delegat (UE) 151/2013 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d'operacions, en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen les dades que els registres d'operacions hauran de publicar i mantenir disponibles i les normes operatives per afegir i comparar les dades i accedir-hi. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Publicat el 23/02/2013.
 • Reglament Delegat (UE) 152/2013 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als requisits de capital de les entitats de contrapartida central.
  Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Publicat el 23/02/2012.
 • Reglament Delegat (UE) 153/2013 de la Comissió, de 19 de desembre de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives als requisits que han de complir les entitats de contrapartida central

  Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Publicat el 23/02/2013. La secció 2, lletra h), de l'annex I serà aplicable un cop transcorreguts tres anys des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament respecte de les operacions amb els derivats a què es refereix l'article 2, apartat 4, lletres b) i d), del Reglament (UE) 1227/2011 del Parlament Europeu i del Consell.