Cerca
imatge decorativa amb enllaç al vídeo de finances sostenibles

JORNADES SOBRE LES FINANCES SOSTENIBLES

QUÈ SÓN

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EMPRESARIAL I FINANCES SOSTENIBLES

LA CNMV EN LA SOSTENIBILITAT FINANCERA

La CNMV està molt activa i compromesa amb les finances sostenibles i, en general, amb la sostenibilitat, fenomen que cada vegada interessa més als inversors i que interpel·la totes les empreses emissores de valors. Els inversors demanen cada vegada més informació fiable sobre aspectes mediambientals, socials i de governança i la CNMV ha de vetllar perquè puguin accedir-hi i perquè sigui clara, suficient i de qualitat. I, en general, ha de supervisar que empreses, assessors i entitats financeres compleixin les disposicions, ja nombroses, en la matèria

La CNMV disposa d'un Comitè Intern del qual formen part alts directius de la institució i que té caràcter transversal i multidisciplinari. Aquest comitè coordina les activitats de la CNMV en tot allò relacionat amb les finances sostenibles i la sostenibilitat.

NORMATIVA I DOCUMENTS D'INTERÈS

ENLLAÇOS RELACIONATS