Els comptes anuals i els informes d'auditoria que les societats emissores han de dipositar en els registres oficials de la CNMV, en virtut del que disposen la Llei del mercat de valors i el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, es poden consultar en aquesta pàgina, amb les opcions següents:

  1. Consultar el Registre oficial dels comptes anuals auditats de les societats emissores de valors.
  2. Consultar la relació de societats emissores, l'auditoria de les quals presenti excepcions, amb indicació del l’impacte d’aquestes excepcions en els seus resultats i/o patrimoni. Per conèixer l’opinió literal de l’auditor, cal seleccionar l’opció 1.
  3. Consultar la publicació Resum de les auditories d'entitats emissores rebudes a la CNMV (excepte de les SICAV), per obtenir informació afegida sobre aquesta matèria.
  4. Consultar el Registre de comptes anuals auditats de les entitats no obligades per l'article 128 de la LMV.