TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
280 09/04/2021
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 MOORE ADDVERTIS AUDITORES Y CONSULTORES SLP
2021 MOORE ADDVERTIS AUDITORES Y CONSULTORES SLP
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.