Cerca
Defineix els filtres:

23/07/2019(Des del tancament de la sessió)

Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa l’Article 228 de la Llei del mercat de valors. Això no implica la responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del seu contingut.

No s’hi inclouen els relatius a informació intermèdia dels fons de titulització.