Cerca

Notificacions de les contraparts financeres i no financeres quan superin algun dels llindars de compensació o deixin d'excedir-lo

De conformitat amb l'article 4a de l'EMIR, les contraparts financeres espanyoles que superin qualsevol dels llindars de compensació que estableix l'article 11 del Reglament delegat (UE) núm. 149/2013 i totes les contraparts financeres que no facin el càlcul de les seves posicions han de notificar-ho immediatament a la CNMV i a l'ESMA i indicar, si és rellevant, el període de temps emprat per calcular posicions.

Així mateix, l'article 10 de l'EMIR estableix que quan una contrapart no financera assoleixi posicions en contractes de derivats OTC que superin algun dels llindars de compensació que es detallen en les normes tècniques reguladores o no calculi les seves posicions de contractes de derivats OTC, ha de comunicar aquesta circumstància immediatament a la seva autoritat competent (vegeu els formularis).

Es considera que s'ha superat el llindar de compensació quan el valor nocional brut de les posicions en contractes de derivats OTC supera alguna de les cotes següents que estableix l'article 11 del Reglament delegat (UE) núm. 149/2013:

 • 1.000 milions EUR per a derivats sobre crèdit
 • 1.000 milions EUR per a derivats sobre renda variable
 • 3.000 milions EUR per a derivats sobre tipus d'interès
 • 3.000 milions EUR per a derivats sobre divises
 • 3.000 milions EUR per a derivats sobre matèries primeres i sobre altres subjacents no especificats abans

Les entitats poden calcular les seves posicions cada dotze mesos, considerant la seva posició mitjana agregada a final de mes per als dotze mesos anteriors.

En el càlcul de les posicions, les contraparts financeres han d'incloure tots els contractes de derivats extraborsaris subscrits per aquesta contrapart financera o per altres entitats del grup al qual pertanyi la contrapart financera esmentada.

Per la seva banda, les contraparts no financeres han d'incloure-hi tots els contractes de derivats OTC subscrits per aquestes o per entitats no financeres del seu grup que no s'utilitzin per reduir els riscos d'activitat comercial o de l'activitat de finançament de tresoreria de la contrapart esmentada o del seu grup.

Les contraparts financeres i no financeres també podran notificar a la CNMV que la seva posició mitjana agregada a final de mes per als dotze mesos anteriors no supera el llindar de compensació determinat.

Formularis

Aquests formularis s'han de trametre:

 • En format electrònic, el formulari en Excel emplenat degudament i una còpia d'aquest en format electrònic PDF amb les signatures corresponents, a l'adreça electrònica: notificaciones.emir@cnmv.es
 • En el camp ASSUMPTE s'ha d'indicar el text següent segons el cas: NOTIFICACIÓ DE SUPERACIÓ DE LLINDARS DE [NOM DE L'ENTITAT] o NOTIFICACIÓ DE NO SUPERACIÓ DE LLINDARS DE [NOM DE L'ENTITAT]
 • Addicionalment, s'ha de trametre mitjançant una comunicació escrita en suport paper l'original del document enviat per PDF a l'adreça següent:

Departamento de Mercados Secundarios

Notificaciones EMIR

c/ Edison 4

28006 Madrid (España)

Contractes pendents de confirmar i litigis superiors a 15 milions d'euros

Comunicació de litigis entre contraparts

Des del 15 de setembre de 2013, les contraparts financeres espanyoles han d'informar la CNMV de qualsevol litigi que mantinguin en relació amb un contracte de derivats extraborsaris, la seva valoració o l'intercanvi de garanties per un import o un valor superior als 15 milions EUR i pendent des de fa almenys 15 dies hàbils.

L'import o el valor dels litigis pendents s'han de calcular i comunicar sempre que sigui possible, sobre la base de cada operació. No obstant això, es podrà realitzar en l'àmbit de cartera si la valoració o la garantia en litigi, per exemple, la garantia inicial, es calcula en l'àmbit de cartera.

La comunicació a la CNMV s'ha de produir dins del dia hàbil següent als 15 primers dies després de produir-se el litigi. Un cop comunicat el litigi, l'entitat ha de fer una altra notificació a la CNMV com a màxim, cinc dies hàbils després de la seva resolució. Les entitats amb litigis oberts i comunicats a la CNMV han d'informar la CNMV en els cinc primers dies de cada mes de l'estat d'aquests litigis.

Notificació de litigis

Les contraparts financeres han d'utilitzar el formulari següent: Formulari Disputes EMIR CNMV

i enviar-lo a l'adreça electrònica: notificaciones.emir@cnmv.es

Per notificar l'estat dels litigis oberts i comunicats prèviament a la CNMV, les entitats han d'enviar un correu electrònic a notificaciones.emir@cnmv.es en què es detallin els litigis oberts, es descrigui la seva situació en la data de remissió del correu electrònic i s'indiqui el termini estimat en què aquests quedaran resolts.

En tots els casos, en el camp ASSUMPTE s'ha d'indicar el text següent: NOTIFICACIÓ DE LITIGIS [NOM DE L'ENTITAT]

Confirmació oportuna

Aviat s'informarà del procediment que cal seguir per fer les notificacions de les contraparts financeres mitjançant les quals informin del nombre d'operacions que ha quedat pendent de confirmació durant més de 5 dies hàbils.

Procediment per sol·licitar exempcions a les obligacions de compensació, intercanvi de garanties i report

Exempció a les obligacions de compensació centralitzada

L'article 4 de l'EMIR estableix que les contraparts han de compensar tots els contractes de derivats extraborsaris que pertanyin a una categoria de derivats extraborsaris que hagi estat declarada subjecta a l'obligació de compensació, si aquests contractes compleixen unes condicions determinades.

D'acord amb l'article 88 de l'EMIR, l'ESMA manté un registre amb els contractes en què s'han establert obligacions de compensació centralitzada en l'àmbit de la Unió (vegeu l'enllaç: Obligacions de compensació ESMA).

L'article 4.2 de l'EMIR estableix que els contractes de derivats extraborsaris que constitueixin operacions intragrup, segons el que defineix l'article 3 de l'EMIR, no estan subjectes a l'obligació de compensació. Aquesta exempció només s'ha d'aplicar si les contraparts han notificat prèviament per escrit a les seves autoritats competents respectives la intenció d'acollir-se a aquesta exempció per als contractes de derivats extraborsaris subscrits entre aquestes

Per tal de fer la notificació esmentada, la CNMV ha publicat un document amb les instruccions per a la notificació de les exempcions intragrup.

Exempció a les obligacions d'intercanvi de garanties

L'article 11.3 de l'EMIR estableix que les contraparts financeres i les no financeres que tinguin les posicions per sobre del llindar de compensació s'han de dotar de procediments de gestió de risc que requereixin l'intercanvi de garanties oportú, exacte i amb una segregació adequada respecte dels contractes de derivats OTC que no es compensin a través d'una ECC

Els articles 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 i 11.10 possibiliten que els contractes entre entitats que pertanyen a un mateix grup puguin no estar subjectes a aquesta obligació si s'ha sol·licitat o notificat l'ús de l'exempció a la seva autoritat competent i si es donen les circumstàncies que preveuen aquestes normes.

Les entitats interessades poden fer les notificacions o sol·licituds descarregant els formularis i seguint les instruccions que s'adjunten a continuació:

Exempció a les obligacions de report

L'article 9.1 de l'EMIR estableix que les contraparts i les ECC han de vetllar perquè els detalls de tot contracte de derivats que hagin subscrit i de tota modificació o resolució del contracte es notifiquin a un registre d'operacions autoritzat o reconegut per l'ESMA. Aquests detalls s'han de notificar a tot tardar el dia hàbil següent al de la formalització, modificació o resolució del contracte.

No obstant això, també s'estableix que l'obligació de notificació no s'aplicarà als contractes de derivats extraborsaris dins el mateix grup quan almenys una de les contraparts sigui una contrapart no financera o, si en cas d'haver estat establerta en la Unió, hauria estat considerada una contrapart no financera, sempre que:

 • les dues contraparts estiguin íntegrament compreses en la mateixa consolidació;
 • les dues contraparts estiguin subjectes a procediments adequats i centralitzats d'avaluació, mesurament i control del risc; i
 • l'empresa matriu no sigui una contrapart financera.

Les contraparts han de notificar a les seves autoritats competents la intenció d'aplicar aquesta exempció. L'exempció serà vàlida llevat que les autoritats competents destinatàries de la notificació hagin indicat, en el termini de tres mesos a partir de la data de la notificació, que consideren que no es compleixen les condicions esmentades en el paràgraf tercer.

La CNMV és l'autoritat responsable de rebre i avaluar les sol·licituds de totes les contraparts espanyoles.

Les entitats interessades poden fer les notificacions o sol·licituds descarregant el formulari i seguint les instruccions que s'adjunten a continuació: