Cerca

El Servei de Reclamacions atèn les reclamacions dels inversors, entre els quals s’inclouen els partíceps de fons d’inversió i els accionistes de societats d’inversió que hagin delegat la gestió en una societat gestora d’institucions d’inversió col.lectiva.

Les reclamacions poden referir-se al funcionament dels serveis rebuts i a operacions i fets concrets que perjudiquin els interessos o drets del reclamant per incompliment de contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela, o de les bones pràctiques i usos financers.

A més, un inversor espanyol pot dirigir-se al Servei de Reclamacions, com a  membre de FIN-NET, tot i que la seva reclamació es dirigeixi a una entitat financera estrangera. FIN-NET és la xarxa europea de cooperació que té com a objectiu facilitar als usuaris de serveis financers l’accés a procediments de reclamació extrajudicial en cas de disputes transfrontereres, mitjançant la cooperació i l’intercanvi d’informació entre els organismes encarregats de la seva tramitació a cada país. El Servei de Reclamacions l’ajudarà a localitzar el sistema de reclamació adequat i li facilitarà la informació necessària sobre el tema i del seu procediment de reclamació.

Les decisions o recomanacions dels òrgans extrajudicials no són vinculants a tots els països, en tot cas, el procediment recollit per FIN-NET només representa una alternativa a la via judicial.

Pot consultar la web de FIN-NET per presentar una reclamació sobre un proveïdor de serveis financers d’un altre país de l’Espai Econòmic Europeu o per conèixer la relació de membres i altres informacions d’interès.