Les entitats que comercialitzen fons d'inversió tenen l'obligació de lliurar a l'inversor una còpia del Document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI), denominat anteriorment "fullet simplificat", sempre abans que subscrigui el fons.

És essencial consultar aquest document abans de qualsevol operació, ja es tracti d'invertir (subscriure) o de reemborsar (vendre) participacions. El DFI (KID, Key Investor Document) té una extensió màxima de dues pàgines (ampliable a tres en cas de fons estructurats) i recull tota la informació necessària i rellevant perquè l'inversor pugui decidir si li convé invertir en un fons o no.

La CNMV analitza i registra aquest document en el moment de crear el fons. El DFI és un extracte del fullet complet, ja que aquest últim inclou, a més, un annex del reglament de gestió del fons i els últims informes trimestral i anual.

Apartats del DFI

L'objectiu que persegueix el DFI és intentar millorar la informació per a l'inversor; per això el llenguatge del document és senzill, clar i concís, cosa que permet als inversors conèixer les característiques del fons i poder fer una comparativa amb la resta de productes. A més, aquest document obliga l'entitat a complir-ne el contingut.

El DFI conté els apartats següents:

Dades identificatives del fons

Mostra la denominació del fons, el codi ISIN, el número de registre a la CNMV i la identificació de la gestora.

Objectius i política d'inversió

Conté la descripció detallada de l'estratègia del fons (en què inverteix i com):

  • Categoria del fons o vocació, d'acord amb una classificació estandarditzada: monetaris, renda fixa, renda variable, mixtos, totalment o parcialment garantits, gestió passiva, globals, retorn absolut, etc.
  • Política d'inversió: descripció detallada de l'estratègia del fons per invertir el patrimoni dels partícips.
  • Objectiu de gestió: si té un índex de referència o no.
  • Valor liquidatiu aplicable en cas de subscriure o reemborsar les participacions.

Perfil de risc i remuneració

Ofereix una dada indicativa del risc del fons en una escala d'1 a 7 nivells, que va de potencialment menys rendiment/risc (1) a potencialment més rendiment/risc (7). És important tenir en compte que la categoria 1 no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Despeses corrents i comissions

D'una banda, s'hi inclou l'indicador de les despeses corrents TER (Total Expense Ratio) com a mitjana de les despeses totals que suporta el fons. Aquestes despeses redueixen la rendibilitat del fons; per tant, com més alt sigui el TER, menys benefici potencial rebrà el partícip. D'altra banda, també s'hi inclouen les comissions que assumeix el partícip de manera directa (reemborsament, subscripció, comissió sobre resultats, etc.)

Rendibilitat històrica

Mitjançant un gràfic de barres, es mostra la rendibilitat anual que ha obtingut el fons al llarg de 10 anys i, en cas que l'antiguitat del fons sigui inferior, s'hi inclou una simulació. En aquest apartat, és important tenir en compte que les rendibilitats passades no són indicatives dels resultats futurs.

Informació pràctica

Sobre el dipositari (custòdia de valors i vigilància i supervisió de la gestora), sobre la inversió mínima inicial, la fiscalitat i on es pot consultar altra informació del fons.

Informació addicional

Podeu consultar el web de la mateixa societat gestora o el de la CNMV a través de: