Cerca

Quines són les comissions principals dels fons d'inversió?

  • Comissions de gestió i dipòsit : són les que cobren la gestora i el dipositari, respectivament. Aquestes comissions són implícites, és a dir, ja estan deduïdes del valor liquidatiu del fons, ja que es carreguen directament al fons d'inversió.
  • Comissions de subscripció i reemborsament: poden ser a favor de la gestora o del mateix fons (en aquest cas, es denomina descompte a favor del fons). Són explícites, és a dir, es carreguen al partícip en el moment en què es realitza la subscripció o el reemborsament, com un percentatge de l'import subscrit o reemborsat, del qual es dedueixen.
  • És possible que es cobrin comissions per canviar la inversió d'un compartiment a un altre, dins el mateix fons.

A més de les comissions, hi ha altres despeses que també tenen repercussió en la rendibilitat final. Un concepte rellevant que es troba al fullet (DFI) és el de despeses totals suportades pel fons o TER (expressades com un percentatge sobre el patrimoni del fons). Les despeses totals inclouen les comissions de gestió i dipositari, els serveis exteriors i altres despeses d'explotació. Com més baix sigui aquest percentatge, més benefici rebran els partícips.

Convé tenir en compte que un fons d'inversió pot aplicar diferents comissions a les diferents classes de participacions que emeti, les quals es diferencien per criteris com les polítiques de comercialització, el volum d'inversió, la divisa de denominació o altres paràmetres.

Al fullet informatiu (DFI) s'hi recull la política d'inversió d'un fons, les seves comissions i altres característiques i elements essencials. Abans de subscriure participacions d'un fons d'inversió, l'entitat financera ha de lliurar a l'inversor el fullet simplificat i l'últim informe semestral i, prèvia sol·licitud, el fullet complet i els últims informes anual i trimestral publicats. Els fullets informatius dels fons d'inversió es poden consultar als  registres oficials de la CNMV

Podeu trobar més informació sobre l'operativa de subscripció i reemborsament dels fons d'inversió a la secció Serveis d'inversió / Operativa amb valors, fons d'inversió i altres IIC.