Cerca

Classes d'accions

Les diferents classes d'accions són:

 • Accions ordinàries
 • Accions privilegiades
 • Accions sense vot
 • Accions rescatables

Drets

Els accionistes, per ser propietaris de la societat, tenen una sèrie de drets econòmics i polítics:

Drets econòmics

 • Dret a la recepció de dividend: és la part del benefici que la Junta General d'Accionistes decideix repartir, a proposta del Consell d'Administració. En les companyies cotitzades, la política de dividends és pública i es troba a disposició dels inversors.la parte del beneficio que la Junta General de Accionistas decide repartir, a propuesta del Consejo de Administración. En las compañías cotizadas la política de dividendos es pública y se encuentra a disposición de los inversores.
 • Dret preferent de subscripció (DSP): quan una societat du a terme una ampliació de capital o emet obligacions convertibles en accions, els accionistes gaudeixen de preferència en la subscripció de noves accions. Aquest dret es negocia a la borsa. Vegeu la Guia “Els DSP”.
 • Dret a la quota de liquidació: si la societat s'arriba a liquidar, els accionistes tenen dret a rebre la part proporcional a la seva participació, després que la companyia hagi satisfet les seves obligacions amb els creditors.

Drets polítics

 • Dret d'informació
 • Dret d'assistència i vot a les Juntes d'Accionistes
 • Dret de transmissió
 • Dret d'impugnació d'acords socials
 • Dret de separació
 • Dret de representació proporcional al Consell

Informació addicional

Per obtenir més informació, consulteu la guia “Les preguntes que cal que es faci tot accionista d'una societat cotitzada”.