Cerca
  • Reglament Delegat (UE) 2015/97 de la Comissió, 17 d'octubre de 2014, pel qual es rectifica el Reglament Delegat (UE) 918/2012 en allò referent a la notificació de les posicions curtes netes significatives en deute sobirà.
  • Reglament Delegat (UE) 919/2012 de la Comissió, de 5 de juliol de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 236/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les vendes en curt i determinats aspectes de les permutes de cobertura per impagament, en allò referent a les normes tècniques reglamentàries aplicables al mètode de càlcul del descens del valor de les accions líquides i altres instruments financers.
  • Reglament Delegat (UE) 918/2012 de la Comissió, de 5 de juliol de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 236/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les vendes en curt i determinats aspectes de les permutes de cobertura per impagament, en allò referent a les definicions, el càlcul de posicions curtes netes, les permutes de cobertura per impagament sobirà cobertes, els llindars de notificació, els llindars de liquiditat per a la suspensió de les restriccions, els descensos significatius del valor d'instruments financers i els fets adversos.
  • Reglament d'Execució (UE) 827/2012 de la Comissió, de 29 de juny de 2012, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als mitjans de publicació de les posicions netes en accions, el format de la informació que caldrà facilitar a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats en relació amb les posicions curtes netes, els tipus d'acords, pactes i mesures destinats a garantir adequadament que les accions o els instruments de deute sobirà estiguin disponibles per a liquidació, i les dates i els períodes de referència per a la determinació de la plataforma principal de negociació d'una acció, de conformitat amb el Reglament (UE) 236/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les vendes en curt i determinats aspectes de la permutes de cobertura per impagament.
  • Reglament Delegat (UE) 826/2012 de la Comissió, de 29 de juny de 2012, pel qual es completa el Reglament (UE) 236/2012 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre els requisits de notificació i publicació relatius a les posicions curtes netes, la informació precisa que es facilitarà a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats en relació amb les posicions curtes netes i el mètode de càlcul de l'efectiu negociat per determinar les accions exemptes.