Cerca
 • Reglament Delegat (UE) 2020/1818 de la Comissió de 17 de juliol de 2020 pel qual es complementa el Reglament (UE) 2016/1011 de Parlament Europeu i de Consell pel que fa als estàndards mínims aplicables als índexs de referència de transició climàtica de la UE i els índexs de referència de la UE harmonitzats amb l'Acord de París.
 • Reglament Delegat (UE) 2020/1817 de la Comissió de 17 de juliol de 2020 pel qual es complementa el Reglament (UE) 2016/1011 de Parlament Europeu i de Consell pel que fa a el contingut mínim de l'explicació de la manera en què la metodologia dels índexs de referència reflecteix els factors ambientals, socials i de governança.
 • Reglamente Delegat (UE) 2020/1816 de la Comissió de 17 de juliol de 2020 pel qual es complementa el Reglament (UE) 2016/1011 de Parlament Europeu i de Consell pel que fa a l'explicació inclosa en la declaració sobre el índex de referència de la manera en què cada índex de referència elaborat i publicat reflecteix els factors ambientals, socials i de governança.
 • Reglament d'Execució (UE) 2019/482 de la Comissió, de 22 de març de 2019, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2016/1368, pel qual s'estableix una llista dels índexs de referència crucials utilitzats en els mercats financers, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat 2018/1646 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre la informació que s'ha de facilitar en la sol·licitud d'autorització i en la sol·licitud d'inscripció registral.
 • Reglament Delegat 2018/1645 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a la forma i el contingut de la sol·licitud de reconeixement davant l'autoritat competent de l'estat membre de referència i de la informació presentada en la notificació a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats.
 • Reglament Delegat 2018/1644 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació que determinen el contingut mínim dels convenis de cooperació amb les autoritats competents de tercers països els marcs jurídics i les pràctiques de supervisió dels quals hagin estat reconeguts com a equivalents.
 • Reglament Delegat 2018/1643 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació destinades a especificar el contingut de la declaració sobre l'índex de referència que ha de publicar l'administrador d'un índex de referència, i els casos en què es requereixen actualitzacions.
 • Reglament Delegat 2018/1642 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació que precisen els criteris que les autoritats competents han de tenir en compte a l'hora d'avaluar si els administradors d'índexs de referència significatius han d'aplicar determinats requisits
 • Reglament Delegat 2018/1641 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació que especifiquen la informació que han de facilitar els administradors d'índexs de referència crucials o significatius sobre la metodologia utilitzada per determinar l'índex, la revisió interna i aprovació de la metodologia i els procediments per realitzar-hi canvis substancials.
 • Reglament Delegat 2018/1640 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació destinades a especificar els requisits de governança i de control aplicables als contribuïdors supervisats.
 • Reglament Delegat 2018/639 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les normes tècniques de regulació destinades a especificar els elements del codi de conducta que han d'elaborar els administradors d'índexs de referència que es basen en dades de càlcul aportades per contribuïdors.
 • Reglament Delegat 2018/1638 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació destinades a especificar la manera de garantir que les dades de càlcul siguin adequades i verificables, així com els procediments interns de vigilància i verificació dels contribuïdors, de l'establiment dels quals s'hauran d'assegurar els administradors d'índexs de referència crucials o significatius quan les dades de càlcul els aporti una funció operativa.
 • Reglament Delegat 2018/1637 de la Comissió, de 13 de juliol de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació sobre els procediments i les característiques de la funció de vigilància.
 • Reglament d'Execució (UE) 2018/1557 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2016/1368, pel qual s'estableix una llista dels índexs de referència crucials utilitzats en els mercats financers, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2018/1106 de la Comissió, de 8 d'agost de 2018, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució relatives a les plantilles per a la declaració de compliment que han de fer pública i conservar els administradors d'índexs de referència significatius i no significatius, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament d'Execució (UE) 2018/1105 de la Comissió, de 8 d'agost de 2018, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als procediments i formularis per al subministrament d'informació per les autoritats competents a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats d'acord amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament Delegat (UE) 2018/67 de la Comissió, de 3 d'octubre de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a l'establiment de les condicions per avaluar les conseqüències del cessament o la modificació d'índexs de referència ja existents.

 • Reglament Delegat (UE) 2018/66 de la Comissió, de 29 de setembre de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, a fi d'especificar com s'ha de calcular l'import nominal dels instruments financers diferents dels derivats, l'import nocional dels derivats i el valor net dels actius dels fons d'inversió.

 • Reglament Delegat (UE) 2018/65 de la Comissió, de 29 de setembre de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell a fi d'especificar determinats elements tècnics de les definicions establertes en l'article 3, apartat 1, d'aquest Reglament.

 • Reglament Delegat (UE) 2018/64 de la Comissió, de 29 de setembre de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a especificar com s'han d'aplicar els criteris de l'article 20, apartat 1, lletra c), incís iii), per avaluar si determinats esdeveniments tindrien conseqüències significatives i adverses per a la integritat del mercat, l'estabilitat financera, els consumidors, l'economia real o el finançament de les llars i les empreses en un o diversos estats membres.

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2446 de la Comissió, de 19 de desembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2016/1368, pel qual s'estableix una llista dels índexs de referència crucials utilitzats en els mercats financers, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1147 de la Comissió, de 28 de juny de 2017, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2016/1368, pel qual s'estableix una llista dels índexs de referència crucials utilitzats en els mercats financers, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/1368 de la Comissió, d'11 d'agost de 2016, pel qual s'estableix una llista dels índexs de referència crucials utilitzats en els mercats financers, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell.