Cerca

El Pla d'acció per a una economia més ecològica i neta  publicat per la Comissió Europea el març de 2018 estableix les estratègies perquè el sistema financer doni suport a l'agenda de la UE relativa al clima i el desenvolupament sostenible. Aquesta iniciativa s'uneix a l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic i a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible. La UE s'hi suma amb el Marc de la UE en matèria de clima i d'energia per al 2030, el Pla d'acció de l'economia circular i l'Aplicació per la UE de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. El Pla d'acció forma part dels esforços de la Unió de Mercats de Capitals (UMC) per connectar les finances amb les necessitats específiques de l'economia europea en benefici del planeta i de la societat.

El Pla d'acció es basa en l'informe de finals de gener de 2018 realitzat pel Grup d'experts d'alt nivell sobre finances sostenibles, creat el 2016 i compost per vint experts d'alt nivell procedents de la societat civil, el sector financer, el món acadèmic i observadors d'institucions europees i internacionals, en el qual es presenten vuit accions prioritàries basades en les oportunitats que les finances sostenibles plantegen, de les quals, els principals elements del Pla d'acció són:

  • Establir un llenguatge comú per a les finances sostenibles mitjançant un sistema de classificació unificat de la UE que defineixi el que és sostenible i assenyali els àmbits de més repercussió.
  • Crear etiquetes de la UE per a productes financers verds sobre la base d'aquest sistema de classificació amb l'objectiu de facilitar-ne la identificació pels inversors.
  • Reforçar els requisits en matèria de divulgació d'informació i sostenibilitat en el procés d'inversió dels gestors actius i els inversors institucionals.
  • Establir l'obligació per part de les empreses d'assegurances i inversió de l'assessorament als seus clients en matèria de sostenibilitat.
  • Integrar la sostenibilitat en els requisits prudencials de bancs i companyies d'assegurances, amb l'objectiu d'examinar la viabilitat de recalibrar els requisits de capital aplicables per a les inversions sostenibles, des del punt de vista del risc i vetllant al mateix temps per l'estabilitat financera de l'entitat.
  • Fomentar un grau més alt de transparència en la informació financera i no financera anual, amb el llançament per part de la Comissió a consulta pública de la revisió de directrius sobre la presentació d'informes no financers, per a ajustar-se a les recomanacions del Grup de Treball del Consell d'Estabilitat Financera sobre Divulgació d'Informació Financera relacionada amb el Clima.

La Comissió Europea va presentar el maig de 2018 les propostes legislatives per assolir els objectius del Pla d'acció:

  • Projecte de Reglament sobre l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles. Aquest marc crea un llenguatge comú per als inversors en futures preses de decisió i dona a conèixer el que es considera "sostenible".
  • Projecte de Reglament sobre la divulgació d'informació relativa als inversors sostenibles i els riscos de sostenibilitat. Amb impacte en la normativa UCITS, AIFMD, MiFID II, Solvència II, IORP II, IDD, EUVECA i EUSEF, estableix noves obligacions per als gestors d'actius i entitats financeres per tal d'integrar els criteris ambientals, socials i de governança (ASG) en els processos de presa de decisions d'inversió i en els processos d'assessorament, així com d'informació precontractual i postcontractual en matèria d'ASG.
  • Projecte de Reglament delegat pel qual es modifica el Reglament delegat 2017/565/UE de requisits organitzatius d'acord amb la MiFID II. Incorporació de factors ASG en la distribució de productes d'inversió basats en assegurances (Acció 4 del Pla d'acció).
  • Projecte de Reglament d'índexs de referència de baix impacte carbònic i d'impacte carbònic positiu. Estableix dues noves categories en els índexs de referència que incorporen una secció específica al respecte (Acció 5 del Pla d'acció).