Cerca

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
78 24/09/1987
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
2019 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
2018 KPMG AUDITORES S.L.
2017 KPMG AUDITORES S.L.
2016 KPMG Auditores SL
2015 KPMG AUDITORES SL
2014 KPMG AUDITORES S.L.
2013 KPMG AUDITORES SL
2012 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.