Cerca

NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 315.903.823

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:16/01/2020

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:22/01/2020

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ROBBINS , JAMES F. Directivo 07/07/2014 Ver Notificaciones anteriores de 2014084647

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.