Cerca

1 Quin és l’àmbit d’aplicació de l'article 19 de l’RDL? Quin tipus d’entitats afecta?

L'article 19 de l’RDL es refereix als contractes de prestació de serveis bancaris, de valors o serveis d'inversió, d'assegurances o altres serveis financers en què una entitat presti servei a Espanya estant domiciliada al Regne Unit i autoritzada o registrada per l'autoritat competent del Regne Unit.

En conseqüència, atenent les competències que la CNMV té en l'àmbit de l'autorització de noves entitats, s'han d'entendre compreses en l'àmbit d'aplicació de l'article 19 de l’RDL les empreses de serveis d'inversió, les SGIIC i SGEIC del Regne Unit (en endavant, les entitats) que presten serveis d'inversió a Espanya bé en règim de lliure prestació de serveis o bé mitjançant establiment (entenent-se com a tal les sucursals i els agents vinculats domiciliats a Espanya).

2 Què s'entén per autorització o registre concedit inicialment per l'autoritat britànica competent?

L'apartat 3 de l'article 19 de l’RDL determina que l'autorització o el registre concedit inicialment per l'autoritat britànica competent a les entitats mantindrà provisionalment la vigència per un període de nou mesos després de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea.

S'ha d'entendre que l'article 19 de l’RDL es refereix a les entitats esmentades a la pregunta 1 autoritzades per l'autoritat britànica competent que estiguessin fent ús de l'anomenat "passaport europeu" per prestar serveis a Espanya, és a dir, les entitats respecte de les quals l'autoritat hagués remès a la CNMV, amb anterioritat a la sortida efectiva del Regne Unit, la comunicació prevista a l'article 341 (lliure prestació de serveis i activitats d'inversió) o l'article 352 (establiment d'una sucursal o recurs a un agent vinculat) de la Directiva 2014/65/UE; a l'article 17 (establiment de sucursal) o 18 (lliure prestació de serveis) de la Directiva 2009/65/UE3; o a l'article 33 (gestió en lliure prestació de serveis o mitjançant l'establiment de sucursal) de la Directiva 2011/61/UE4.

3 Una vegada que l’RDL entri en vigor, quines seran les limitacions a la prestació de serveis d'inversió i activitats auxiliars de les entitats a Espanya?

Després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, l'article 19 de l’RDL determina que s’aplicarà a les entitats el règim previst a la norma per a empreses de tercers estats.

Per tal que això no interfereixi en la gestió dels contractes subscrits amb clients amb anterioritat a la retirada efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, en cas que es requereixi autorització, s'accepta que els efectes que, d'acord amb el règim de passaport europeu, tenia l'autorització concedida en el seu moment pel Regne Unit continuïn vigents parcialment, mentre es tramita la sol·licitud d'una nova autorització, com a màxim durant els nou mesos posteriors a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

El mateix règim temporal és aplicable en cas de no sol·licitar una nova autorització, tot i que només en la mesura en què la gestió vagi orientada a propiciar una relocalització o terminació ordenada dels contractes.

Tampoc no donarà cobertura per renovar contractes o introduir modificacions que suposin la prestació de nous serveis a Espanya o que afectin obligacions essencials, ni per celebrar nous contractes.

En tot cas, aquesta extensió temporal parcial dels efectes de les autoritzacions prèvies només permetrà la gestió dels contractes signats amb anterioritat a la data de sortida del Regne Unit, però no donarà cobertura a noves activitats.

4a Quin tipus d’autorització es pot sol·licitar per poder aplicar aquest règim transitori que permet seguir prestant limitadament serveis d’inversió a Espanya transcorregut aquest període?

La lletra b) de l'apartat 3 de l'article 19 de l’RDL contempla la possibilitat que les entitats sol·licitin autorització a Espanya a l'empara de qualsevol dels règims previstos en la legislació vigent, inclosa l’autorització per crear una filial.

4b Quins règims permetrien seguir operant a Espanya de manera indefinida?

Una vegada que el Regne Unit abandoni la Unió Europea, les entitats podran seguir operant a Espanya, amb autorització prèvia, bé de manera indirecta, constituint una empresa de serveis d'inversió filial, conforme al que disposa el capítol II del títol V del text refós de la Llei del mercat de valors (d'ara endavant, LMV) relatiu a les empreses de serveis d'inversió, o bé acollint-se al règim de tercers estats, regulat en la secció 2a del capítol III del referit títol V de la LMV (articles 171 i 173 ) i en la secció 2a del capítol V del títol I de l’RD 217/2008, de 15 de febrer (articles 28 ter i 29 bis, ter i quater). En cas d'acollir-se al règim de tercers estats, hauran de sol·licitar l’autorització corresponent segons si la prestació de serveis d'inversió a Espanya es realitza mitjançant l'obertura d'una sucursal o en règim de lliure prestació de serveis. Una altra opció és ser autoritzat en qualsevol de les formes previstes en la normativa europea per les autoritats d'un altre estat membre de la Unió Europea i que es notifiqui aquesta circumstància a les autoritats espanyoles d'acord amb el règim de passaport europeu.

És d'interès recordar que el règim de tercers estats exigeix, en tot cas, l'obertura d'una sucursal quan una empresa d'un tercer estat pretengui prestar a Espanya serveis d'inversió i auxiliars a clients minoristes i clients professionals dels previstos en l'article 206 de la LMV, i que la CNMV també pot exigir, considerant el volum d'activitat, la complexitat dels productes o serveis o raons d'interès general, que l'empresa d'un tercer país estableixi una sucursal encara que tingui previst operar únicament amb contraparts elegibles i clients professionals "per se" (dels previstos en l'article 205 de la LMV). La CNMV considera que el supòsit normal serà el d'exigència d'establiment d'una sucursal.

5 Una vegada que l’RDL 5/2019 entri en vigor, quines seran les limitacions a l'activitat de gestió de carteres col·lectives (IIC i ECR) de les entitats a Espanya?

Una vegada que l’RDL entri en vigor, les entitats que estiguin duent a terme una activitat de gestió de carteres col·lectives o prestant qualsevol altre servei d'inversió que els estigui permès per la normativa actual, quedaran sotmeses al règim previst per a entitats de tercers estats.

No obstant això, per facilitar-ne l’adaptació al nou marc normatiu, també els serà aplicable el règim transitori de nou mesos després de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea, sempre que es requereixi autorització per a la gestió dels contractes signats amb anterioritat a aquesta data, amb l'objectiu de procedir a una terminació o una cessió ordenada d'aquests contractes a una entitat degudament autoritzada o bé de sol·licitar, directament les entitats o a través d'una filial, autorització a Espanya per continuar amb la seva activitat.

Aquest període transitori, tanmateix, no donarà cobertura a la subscripció de nous contractes, a la renovació dels contractes subscrits amb anterioritat o a la modificació de les activitats dutes a terme per les entitats, ni tampoc a la modificació de les obligacions essencials de les parts involucrades en aquests contractes.

6 Quins règims estan previstos a Espanya per a les societats gestores de carteres col·lectives?

En cas que s'opti per sol·licitar autorització per dur a terme l'activitat pròpia de les gestores a Espanya, les entitats podran fer-ho de tres maneres:
  • Constituint una societat gestora. En cas que la gestora dugui a terme les activitats pròpies d'una SGIIC, es farà conforme al que disposa el títol IV, capítol II de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva. Ara bé, si es tracta de les activitats reservades a una SGEIC, serà conforme al títol II, capítol I de la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva.

  • Realitzant lliure prestació de serveis amb sucursal o sense. Per fer-ho, hauran de sol·licitar l'autorització prevista en l'article 56.1 de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva i desenvolupat per l'article 125 del Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva. Fins al moment, la CNMV no ha concedit cap autorització d'aquest tipus.

  • ­Una altra opció és ser autoritzat en qualsevol de les formes previstes en la normativa europea per les autoritats d'un altre estat membre de la Unió Europea i que es notifiqui aquesta circumstància a les autoritats espanyoles d'acord amb el règim de passaport europeu .

7 Serveis prestats en l’execució o en el marc de contractes duradors o de tracte successiu entre l'entitat i el client

L'article 19 de l’RDL es refereix exclusivament als serveis prestats per les entitats als seus clients d'acord amb contractes documentats duradors o de tracte successiu, i, per tant, queden fora de l'àmbit d'aplicació tots aquells serveis que es puguin dur a terme de manera incidental o ocasional, al marge d'un contracte que respongui a una relació duradora entre l'entitat i el client.

Com a exemple, els serveis de gestió de carteres, d'assessorament d'inversió o de custòdia es poden seguir prestant pel període i amb la finalitat indicats a la pregunta 3 en els termes establerts al contracte subscrit, atès que l'autorització o el registre inicialment concedit per l'autoritat britànica competent roman vigent de manera provisional a aquests efectes durant nou mesos després de la sortida del Regne Unit. I el mateix cal assenyalar en relació amb serveis de recepció i transmissió d'ordres prestats en el marc d'un contracte subscrit amb anterioritat a la sortida del Regne Unit que estableixi el règim aplicable a la relació regular entre el client i l'entitat en relació amb tal servei.

En absència d'un contracte previ d'aquest tipus, tanmateix, no es podran prestar amb caràcter puntual serveis com la recepció i transmissió d'ordres o l'assessorament en matèria d'inversió a l'empara del règim provisional de nou mesos establert (malgrat que s'haguessin prestat en el passat).

8 Han de remetre les entitats una notificació a la CNMV informant amb caràcter previ de per quina de les opcions previstes a les lletres a) i b) del número 3 de l'article 19 van optar?

El règim de continuïtat dels contractes que preveu l'article 19 de l’RDL no preveu cap tipus de comunicació prèvia per part de les entitats a la CNMV.

Tal com s'indica a la lletra b) del número 3 de l'article 19, les entitats que optin per sol·licitar autorització a Espanya a l'empara de qualsevol dels règims previstos en la legislació vigent simplement hauran de promoure davant la CNMV l’expedient d'autorització corresponent.

9 El que s’estableix respecte del procediment d'autorització al Welcome Programme de la CNMV és aplicable només a empreses que es volen relocalitzar a Espanya o també a la prestació de serveis sense establiment físic?

La CNMV aplicarà el règim d'autorització que preveu el Welcome Programme tant a filials com a sucursals, però no a aquelles entitats que tinguin previst actuar simplement en règim de lliure prestació de serveis i, per tant, sense presència física.

10 Termini per sol·licitar autorització a Espanya a l'empara de qualsevol dels règims previstos en la legislació vigent: des de quan s'ha de comptar el termini de la vigència provisional de l'autorització original, des de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord o des que se sol·licita l'autorització?

Les entitats podran sol·licitar autorització a Espanya en qualsevol moment.

La vigència provisional acabarà en el moment en què es produeixi la desestimació de l'autorització sol·licitada i, en tot cas, nou mesos després de la sortida del Regne Unit sense acord. El mateix és aplicable en cas que la sol·licitud d'autorització es presenti amb posterioritat a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord.

L'única especialitat en aquest cas seria que, durant el temps que transcorri entre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord i la data de sol·licitud de la nova autorització, l'entitat només podrà haver actuat amb la finalitat de dur a terme, d'acord amb les clàusules contractuals, la terminació o la cessió ordenada dels contractes a una entitat degudament autoritzada.

11 Quin fons de garantia cobreix les operacions realitzades en el període transitori de nou mesos establert a l’RDL?

Per poder gaudir de les previsions contingudes en l’RDL respecte del període transitori, és un requisit ineludible que els clients estiguin coberts per un fons de garantia d'inversions. Si aquesta cobertura no es produeix per part de les institucions britàniques, l'entitat prestadora dels serveis s’haurà adherir al FOGAIN espanyol. En cas contrari, la CNMV exigirà el tancament immediat de posicions i la terminació.

12 Accés a centres de negociació del Regne Unit i de la Unió Europea

El marc legal espanyol no estableix cap requisit que les entitats espanyoles hagin de complir per poder ser membres de mercats de tercers països.

Respecte a la situació inversa (accés a centres de negociació espanyols de membres remots de tercers països), la legislació espanyola no preveu requisits diferents dels establerts per membres domiciliats a la Unió Europea. La CNMV supervisa que es compleixen els requisits de membres que estableix l'article 69 de la LMV i el reglament del mercat corresponent.

13 Accés electrònic directe (DEA)

Es planteja el dubte de si inversors britànics podran utilitzar l’accés DEA a mercats espanyols proporcionat per membres de mercats espanyols.

La CNMV considera que no cal que els usuaris DEA domiciliats al Regne Unit siguin una ESI autoritzada per un país membre de conformitat amb MiFID II per continuar utilitzant els serveis dels mercats espanyols mitjançant l’accés DEA.

Pel que fa al proveïdor d'accés DEA, d'acord amb MiFID II ha de tenir la condició d'ESI. No obstant això, un membre britànic que estigui proporcionant accés DEA als seus clients amb anterioritat al Brexit podrà acollir-se al règim transitori previst a l’RDL.

  • 1 Article 169 LMV.
  • 2 Article 167 LMV.
  • 3 Article 55 Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva.
  • 4 Article 82 Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva.