Cerca

Un cop rebut el formulari, el portal respondrà al sol·licitant en un termini de tres dies hàbils. Les comunicacions seran de caràcter informal i es faran per correu electrònic o per telèfon. També es pot concertar una reunió física si l’equip encarregat del portal ho considera convenient. S’intentarà respondre de la millor manera i al més aviat possible a les qüestions plantejades, tenint en compte el seu caràcter innovador.

Quan l’interessat presenti un projecte de negoci, l’equip del portal avaluarà que sigui innovador, que hagi assolit un grau suficient de maduresa i que sigui beneficiós per als inversors. Per fer-ho, s’utilitzaran els criteris següents:

  • Es consideraran innovadors aquells projectes que no existeixin en el mercat o la implicació dels quals sigui limitada.
  • Per avaluar la maduresa dels projectes, es tindran en compte els recursos invertits i la fase de desenvolupament en què es troba el projecte o servei que s’ofereix.
  • Un projecte serà beneficiós per a l’inversor quan millori la qualitat del producte o servei o quan s’ofereixi a preus més baixos.

Un cop avaluats els projectes, aquells que es consideri que requereixen autorització per part de la CNMV es derivaran al departament corresponent1.


1Els contactes a través del Portal FinTech no impliquen l’inici d’un procediment administratiu ni tenen la consideració d’assessorament legal amb efecte vinculant. La informació aportada es tractarà de manera confidencial.